Examen VIAG

Veiligheids Instructie AardGas

De norm VIAG garandeert samen met de VIAG-veiligheidswerkinstructies een uniforme regelgeving op het gebied van veilige bedrijfsvoering in de gastechnische installaties van de netbeheerders. Alle netbeheerders en alle aannemers die werken in die gastechnische installaties moeten zich aan deze regels houden.

De VIAG geeft, op het gebied van gastechnische installaties, invulling aan de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit Deze norm, en de bijbehorende VIAG-veiligheidswerkinstructies, zijn/worden door Netbeheer Nederland vastgesteld en beheerd (GVR, Contactgroep Veiligheidsregelgeving).

Voor wie is een VIAG certificaat geschikt?

Het VIAG examen is noodzakelijk voor iedereen die werkt met gasvoorziening systemen voor het transport en/of de distributie van (geodoriseerd) aardgas (of een ander gas met dezelfde toepassing). De VIAG geldt voor het hele traject, van gasontvangstation tot en met aansluitpunt (hoofdkraan / meter) bij de klant. Het zwaartepunt van het examen is gelegen in de preventie van risico’s.

Het behalen van een VIAG certificaat is vaak een eis om een aanwijzing toegekend te krijgen.

Soorten examens

IBEX neemt voor alle certificatieschema’s VIAG de examens af.

 • Locaties Duiven, Haarlem, Hattem, Kelpen Oler, Leeuwarden en In-company

 • Onderdelen Theorie en praktijk

 • Duur 120 tot 240 minuten

 • Geldigheid 3 jaar

 • Certificerende instelling Dekra of Kiwa

Aanmelden VIAG

Wilt u zich aanmelden voor een examen van VIAG?
Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.


Informatie over het VIAG-examen

Entreecriteria en inhoudTheoriePraktijkVoorwaardenPartners

Entreecriteria

De entreecriteria voor de VIAG certificaathouder verschillen per niveau. U vindt deze op de website www.beiviag.nl.

Wanneer u zich wilt her-certificeren, kunt u zich op basis van het huidige certificaat inschrijven. Dit kan vanaf maximaal 6 maanden voordat het huidige certificaat verloopt.

Examenonderdelen

Elk examen bestaat uit een theorie- en praktijkonderdeel. Uitzondering daarop zijn VOP Assistent- en THP-examens, deze worden alleen theoretisch getoetst.

Tijdsduur van het examen

 • Theorie-examen: 60 minuten
 • Praktijkexamen: 60 tot 180 minuten

Geslaagd: het persoonscertificaat VIAG

Als het examen voor alle onderdelen met een voldoende wordt afgesloten krijgt de kandidaat het persoonscertificaat.

Geldigheidsduur

Certificaten zijn 3 jaar geldig. De geldigheid van het certificaat kan telkens met 3 jaar worden verlengd door opnieuw examen af te leggen.

Afname

Het theorie-examen wordt in de Nederlandse taal via de computer afgenomen. Het bestaat uit gesloten vragen en de kandidaat heeft maximaal 1 uur de tijd. Er mag gebruik gemaakt worden van het door IBEX verstrekte naslagwerk.

De onderwerpen die bevraagd kunnen worden kunt u per niveau vinden in de certificatieschema’s, die staan op www.stipel.nl

Beoordeling

De kandidaat heeft een voldoende wanneer hij minimaal 70% van de vragen correct heeft beantwoord. De kandidaat krijgt direct na afloop van het examen een voorlopige uitslag.

Alternatief voorleesexamen

Het is mogelijk om een voorleesexamen te doen. Dit examen wordt één op één afgenomen met een examinator. Voorwaarden hiervoor kunt u opvragen bij IBEX.

Herexamen

Een voldoende behaald onderdeel (theorie of praktijk) blijft 12 maanden geldig. Een kandidaat kan binnen 12 maanden na het behalen van een voldoende resultaat herexamen doen voor het nog te behalen onderdeel.
Wanneer de kandidaat na het verstrijken van de 12 maanden niet geslaagd is, dient de kandidaat weer het volledige examen af te leggen.

Afname

Het praktijkexamen wordt individueel of in duo’s afgenomen. Afhankelijk per niveau duurt het examen 60 tot 180 minuten.

Het praktijkexamen bestaat uit een praktijktoets en/of het schrijven en verdedigen van en een werkplan

De handelingen die getoetst kunnen worden kunt u per niveau vinden in de certificatieschema’s, die staan op www.stipel.nl

Beoordeling

De kandidaat is geslaagd voor het praktijkexamen als:

 • Voor elke opdracht minimaal 70% van het totaal te behalen punten is behaald; en
 • Geen fatale fout (KO) is gemaakt.

Herexamen

Een voldoende behaald onderdeel (theorie of praktijk) blijft 12 maanden geldig. Een kandidaat kan binnen 12 maanden na het behalen van een voldoende resultaat herexamen doen voor het nog te behalen onderdeel.
Wanneer de kandidaat na het verstrijken van de 12 maanden niet geslaagd is, dient de kandidaat weer het volledige examen af te leggen.

Examenreglement

Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement van IBEX voor de Stipelexamens.
Examenreglement voor Stipel examens (PDF)

Annulering van het examen

De algemene voorwaarden van IBEX zijn van toepassing op deze examens.
Algemene voorwaarden IBEX

De Certificatieovereenkomst

De certificaathouder en de certificerende instelling (CI) sluiten een certificatieovereenkomst waarin een aantal verplichtingen van beide partijen zijn opgenomen, zoals:

De certificaathouder is verplicht om:

 • medewerking te verlenen aan het toetsen door of vanwege de certificatie-instelling;
 • een register bij te (laten) houden van de klachten over hem in het kader van het certificaat;
 • het niet meer voldoen aan de certificatiecriteria te melden aan de certificatie-instelling;
 • een financiële bijdrage te betalen voor de certificatie.

Het certificaat wordt ingetrokken indien de certificaathouder:

 • niet meer voldoet wordt aan de certificatiecriteria;
 • niet meer voldoet aan zijn verplichtingen;
 • in enige periode binnen een jaar twee klachten veroorzaakt over onveilig handelen die door de certificatie-instelling gegrond worden verklaard;
 • niet meewerkt aan een onderzoek naar over hem/haar geuite klachten;
 • misbruik heeft gemaakt of heeft laten maken van het certificaat;
 • is overleden.

Hercertificering

Voor hercertificatie gelden dezelfde procedures en eisen als voor initiële certificatie. Hercertificatie vindt plaats nadat het gehele praktijk- en theorie-examen met goed gevolg is afgelegd.

Indien de positieve hercertificatiebeslissing valt binnen zes maanden voor de vervaldatum van het lopende certificaat, dan is deze vervaldatum tevens de ingangsdatum van het vervolgcertificaat.

Een nieuw certificaat wordt slechts verstrekt onder het gelijktijdig intrekken of ongeldig maken van het eerder afgegeven certificaat.

Klachten over het examen

In het examenreglement van IBEX voor Stipelexamens staat hoe men een klacht of bezwaar kan indienen.

Training

Als voorbereiding op het examen VIAG kunt u een training volgen bij een van de volgende opleiders:

Opleidingscentrum Gelderpoort
Burg. Moslaan 11 , 8051 CP te Hattem
Tel: 038 – 443 1456 l e-mail l website

Technisch Opleidingscentrum Zuid
Ellerweg 8, 6037 RS te Kelpen-Oler
Tel: 084 – 877 4818 l e-mail l website

Certificerende Instelling

Als de kandidaat is geslaagd voor een VIAG examen van IBEX ontvangt hij/ zij een certificaat van een Certificerende Instelling. IBEX neemt de examens af onder toezicht van de volgende Certificerende Instellingen:

DEKRA Certification B.V.
Office address – Meander 1051, 6825 MJ Arnhem
Tel: +31 88 – 968 3493 l website

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273, 2280 AB te Rijswijk
Postadres:
Stationspark 45, 4462 DZ te Goes
Tel: +31 88 – 998 4909 l website