Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden IBEX per 1 februari 2016

Artikel 1. Definities

In het hiernavolgende wordt verstaan onder:

1.1 IBEX
Gevestigd te Nieuwegein is een handelsnaam van IBEX, Instituut voor Beroepsexamens BV.

1.2 Opdrachtgever
Elk bedrijf, elke instelling of particulier die IBEX een opdracht heeft gegeven.

1.3 Opdracht
De opdracht van een opdrachtgever aan IBEX om een examen of een certificering te verzorgen.

1.4 Examen
Een door IBEX verzorgd examen.

1.5 Kandidaat
De particulier of de door opdrachtgever opgegeven persoon die deelneemt aan een examen of certificeringsproces dat door IBEX wordt verzorgd.

1.6 Aanmelding
De inschrijving van een deelnemer voor een examen waarbij een overeenkomst wordt aangegaan tot examinering.

1.7 Examenmateriaal
Materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van het examen wordt gebruikt. Laptoppen, routers en internetverbinding vallen hier ook onder.

1.8 Certificering
Proces dat leidt tot een persoonscertificaat van vakbekwaamheid.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle offertes en aanbiedingen van IBEX en op alle door IBEX gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken. Daarnaast is op de uitvoering van de examens door IBEX het “Examenreglement van IBEX” van toepassing. Dit reglement is te raadplegen op www.ibex.nl en/of wordt op verzoek gratis toegezonden.

2.2 Door aanmelding voor een examen of certificering aanvaarden kandidaat en opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, alsmede die van het Examenreglement van IBEX. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien de opdrachtgever zorgt voor de aanmelding van kandidaat, verplicht de opdrachtgever zich jegens IBEX deze Algemene Voorwaarden en het Examenreglement van IBEX aan de kandidaat bekend te maken en op te leggen. Opdrachtgever vrijwaart IBEX voor alle claims van de kandidaat, indien IBEX jegens de kandidaat geen beroep kan doen op de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden c.q. het Examenreglement van IBEX.

Artikel 3. Aanmeldingen

3.1 Aanmeldingen voor deelname aan een examen of certificering kan schriftelijk, per email of via de website middels een inschrijfformulier geschieden. Het door IBEX in behandeling nemen van een aanmelding geschiedt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud. IBEX kan te allen tijde een aanmelding om haar moverende redenen afwijzen.

3.2 Iedere aanmelding van een examen wordt bevestigd met een door IBEX te versturen Examenformulier/ examenoproep. In dit formulier staan het soort examen, de kandidaat gegevens, de examenlocatie en de examentijden. De verstrekte examengegevens gelden onder voorbehoud.

3.3 Op basis van de aanmelding is de opdrachtgever het examengeld of de certificatiekosten inclusief eventuele afdrachten aan IBEX verschuldigd.

3.4 Wijzigingen in of van een aanmelding hebben tot gevolg dat de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en examendata worden aangepast. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. IBEX is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan de opdrachtgever of de kandidaat door te berekenen.

Artikel 5. Betaling

5.1 Op basis van de aanmelding is de opdrachtgever het examengeld of de certificatiekosten inclusief eventuele afdrachten aan IBEX verschuldigd.

5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of indien uit het Examenreglement van IBEX anders mocht blijken, dient de factuur voor aanvang van het examen betaald te zijn.

5.3 IBEX behoudt zich het recht om kandidaten waarvoor de factuur niet is betaald uit te sluiten van het examen, zonder dat daarmee de plicht tot betaling van de factuur komt te vervallen.

5.4 Certificaten of diploma’s worden nimmer door IBEX verstrekt als de betaling van de factuur niet heeft plaatsgevonden

5.5 Indien niet tijdig wordt betaald, zijn de opdrachtgever en/ of de kandidaat in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.

5.6 Opdrachtgever en/of de kandidaat zijn, onverminderd hun overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.

5.7 Alle kosten die IBEX moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van de opdrachtgever of de kandidaat. Deze kosten bedragen ten minste 15 % met een minimum van € 115,- van het te vorderen bedrag.

5.8 IBEX heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen. Dit geldt onder opschorting van de uitvoering door IBEX van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en/of (geheel of gedeeltelijk) vooruitbetaling door IBEX is ontvangen.

Artikel 6. Annulering en opschorting examens

6.1 IBEX is te allen tijde gerechtigd een examendatum te wijzigen of een examen te annuleren. IBEX zal de aanmelder daarvan op zo kort mogelijk termijn op de hoogte stellen. IBEX zal voor zover mogelijk een nieuwe examendatum aanbieden. Indien zulks niet mogelijk is of de opdrachtgever daaraan de voorkeur geeft, zullen de reeds betaalde bedragen door IBEX aan de opdrachtgever worden geretourneerd.

6.2 Annulering van het examen door de opdrachtgever is alleen mogelijk met inachtneming van onderstaande bepalingen: – annulering dient altijd schriftelijk of per email te geschieden. – de kosten voor annuleren worden conform via de prijslijst van het desbetreffende examen of certificering in rekening gebracht.

6.3 Bij verhindering van deelname van een kandidaat om welke reden dan ook heeft de aanmelder het recht een plaatsvervanger te sturen, mits deze persoon voldoet aan de voorwaarden voor toelating indien aan de orde.

6.4 IBEX heeft het recht kandidaten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van het examen verhinderen, van verdere deelneming aan het examen uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van het examengeld onverlet.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 De kandidaat mag het door IBEX ter beschikking gestelde examenmateriaal enkel ten behoeve van het examen gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van IBEX niet toegestaan om:  Examenmateriaal geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins.  Examenmateriaal aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Indien IBEX, door welke omstandigheden dan ook, een (dag)deel van een examen niet kan laten doorgaan, zal IBEX in overleg met de aanmelder of kandidaten dit onderdeel op een later tijdstip alsnog laten doorgaan.

8.2 IBEX is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kosten en/of schade voortvloeiende uit het annuleren en/ of het niet doorgaan van een (dag)deel van een examen.

8.3 IBEX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van de kandidaat of de opdrachtgever.

8.4 Al het door IBEX gebruikte examenmateriaal, voortvloeiend uit of verband houdend met een examen, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. IBEX aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op bedoelde materialen.

8.5 De kandidaat dient de namens IBEX gegeven veiligheidsinstructies en normen in acht te nemen. Bij weigering door de kandidaat hiervan zijn de gevolgen daarvan volledig voor de kandidaat.

Artikel 9. Ontbinding

9.1 IBEX kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden worden, per aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met opdrachtgever of de kandidaat ontbinden, indien:  Opdrachtgever of kandidaat surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;  Opdrachtgever of de kandidaat een of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen, nadat IBEX bij aangetekende brief hiertoe gemaand heeft, opheft. Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan IBEX rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 10. Slotbepalingen

10.1 Op alle overeenkomsten en geschillen voortvloeiend uit en/of samenhangende met deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

10.2 De bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen in de zin van artikel 10 lid 1.

  • Laatst bewerkt 31 januari 2019