Examen LS-IVWV

Laagspanning Installatie-/werkverantwoordelijke

Bij het uitvoeren van bedieningshandelingen en/of het uitvoeren van werkzaamheden aan of nabij elektrische hoogspanningsinstallaties kunnen elektrotechnische risico’s optreden. Deze risico’s kunnen leiden tot ernstig lichamelijk letsel als gevolg van stroomdoorgang door het lichaam en van vlambogen door kortsluiting.

Om genoemde risico’s te vermijden verplicht de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 3.2) werkgevers, om te zorgen voor een goede verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, rekening houdend met de bekwaamheden van de personen die de genoemde activiteiten uitvoeren of hierbij zijn betrokken.

Voor wie is een Elektrotechniek certificaat geschikt?

Personen die betrokken zijn bij het uitvoeren van bedieningshandelingen en/of het uitvoeren van werkzaamheden aan of nabij elektrische hoog- en laagspanningsinstallaties waar elektrotechnische risico’s kunnen optreden.

Het doel van het persoonscertificaat is om elektrotechnische risico’s te kennen, te herkennen en door toepassing van de juiste voorzorgsmaatregelen te voorkomen. Een persoonscertificaat bewijst dat de certificaathouder heeft aangetoond over de juiste competenties te beschikken.

Soorten examens

IBEX neemt examens af ten behoeve van het behalen van een persoonscertificaat voor de niveaus Vakbekwaam Persoon (VP) en Installatie-/werkverantwoordelijke (IVWV) in zowel hoog- als laagspanning, dan wel een combinatie.

 • Locaties Assen, Elsloo, Terneuzen, Zoetermeer

 • Onderdelen Theorie en praktijk

 • Duur 30 tot max 170 minuten

 • Geldigheid 3 jaar

 • Certificerende instelling Kiwa

Examendata LS-IVWV

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Informatie over het LS-IVWV-examen

Entreecriteria en inhoudTheoriePraktijkVoorwaardenPartners

Entreecriteria

De entreecriteria voor het examen houden in dat de kandidaat moet voldoen aan de volgende eisen:

 • De beoordeling van de entree-eis bestaat uit het voltooien van de basistoets voor het toepassingsgebied Laagspanning Installatie-/werkverantwoordelijke.
  • Het (positieve) resultaat van de basistoets is vijf jaar geldig. Indien de kandidaat binnen deze vijf jaar op gaat voor (her)certificatie, dan geldt er een vrijstelling voor de basistoets. De kandidaat dient hiervoor een kopie van zijn certificaat (van hetzelfde profiel) aan te leveren.
 • Het is voor elke deelnemer aan het Elektrotechniek examen verplicht een geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben. Een kopie tonen is niet voldoende.

Examenonderdelen

Elk examen bestaat uit een theorie- en praktijkonderdeel.

Tijdsduur van het examen

 • Theorie-examen: 75 minuten
 • Praktijkexamen: 95 minuten

Geslaagd

Als het examen voor alle onderdelen met een voldoende wordt afgesloten krijgt de kandidaat het persoonscertificaat.

Geldigheidsduur

Certificaten zijn 3 jaar geldig. De geldigheid van het certificaat kan telkens met 3 jaar worden verlengd door opnieuw examen af te leggen.

Afname

Het theorie-examen wordt in de Nederlandse taal via de computer afgenomen. Het examen bestaat uit een basistoets en een certificatietoets.
Een kandidaat, die al eerder gecertificeerd is, kan vrijstelling aanvragen voor de basistoets, als het examen voor hercertificering uiterlijk twee (2) jaar na het verstrijken van de geldigheidsduur plaatsvindt. Deze vrijstellingsregeling geldt alleen voor hercertificering voor hetzelfde certificaat.

De onderwerpen die bevraagd kunnen worden kunt u per niveau vinden in de certificatieschema’s, die staan op www.stipel.nl

Beoordeling

De kandidaat heeft een voldoende wanneer hij minimaal 70% van de vragen correct heeft beantwoord. De kandidaat krijgt direct na afloop van het examen een voorlopige uitslag.

Alternatief voorleesexamen

Het is mogelijk om een voorleesexamen te doen. Dit examen wordt één op één afgenomen met een examinator. Voorwaarden hiervoor kunt u opvragen bij IBEX.

Herexamen

Een voldoende behaald onderdeel ( basistoets, certificatietoets of praktijk) blijft 12 maanden geldig. Een kandidaat kan binnen 12 maanden na het behalen van een voldoende resultaat herexamen doen voor het nog te behalen onderdeel.

Wanneer de kandidaat na het verstrijken van de 12 maanden niet geslaagd is, dient de kandidaat weer het volledig examen af te leggen.

Afname

Het praktijkexamen voor de IVWV kandidaat bestaat uit een praktijktoets en het schrijven van een schakelbericht. Het praktijkdeel wordt individueel afgenomen. Het schakelbericht schrijft u met andere kandidaten tegelijk.

De handelingen die getoetst kunnen worden kunt u per niveau vinden in de certificatieschema’s, die staan op www.stipel.nl

Beoordeling

De kandidaat is geslaagd voor het praktijkexamen als:

 • Voor elke opdracht minimaal 70% van het totaal te behalen punten is behaald; en
 • Geen fatale fout (KO) is gemaakt.

Herexamen

Een voldoende behaald onderdeel ( basistoets, certificatietoets, schrijfopdracht schakelbericht of praktijk) blijft 12 maanden geldig. Een kandidaat kan binnen 12 maanden na het behalen van een voldoende resultaat herexamen doen voor het nog te behalen onderdeel.
Wanneer de kandidaat na het verstrijken van de 12 maanden niet geslaagd is, dient de kandidaat weer het volledig examen af te leggen.

Examenreglement

Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement van IBEX voor Stipelexamens.
Examenreglement voor Stipel examens (PDF)

Annulering van het examen

De algemene voorwaarden van IBEX zijn van toepassing op deze examens.
Algemene voorwaarden IBEX

De certificatieovereenkomst

De certificaathouder en de certificerende instelling (CI) sluiten een certificatieovereenkomst waarin een aantal verplichtingen van beide partijen zijn opgenomen, zoals:

De certificaathouder is verplicht om:
– medewerking te verlenen aan het toetsen door of vanwege de certificatie-instelling;
– een register bij te (laten) houden van de klachten over hem in het kader van het certificaat;
– het niet meer voldoen aan de certificatiecriteria te melden aan de certificatie-instelling;
– een financiële bijdrage te betalen voor de certificatie.

Het certificaat wordt ingetrokken indien de certificaathouder:
– niet meer voldoet wordt aan de certificatiecriteria;
– niet meer voldoet aan zijn verplichtingen;
– in enige periode binnen een jaar twee klachten veroorzaakt over onveilig handelen
die door de certificatie-instelling gegrond worden verklaard;
– niet meewerkt aan een onderzoek naar over hem/haar geuite klachten
– misbruik heeft gemaakt of heeft laten maken van het certificaat;
– is overleden.

Hercertificering

Voor hercertificatie gelden dezelfde procedures en eisen als voor initiële certificatie. Hercertificatie vindt plaats nadat het gehele praktijk- en theorie-examen met goed gevolg is afgelegd.

Indien de positieve hercertificatiebeslissing valt binnen drie maanden voor de vervaldatum van het lopende certificaat, dan is deze vervaldatum tevens de ingangsdatum van het vervolgcertificaat.

Klachten over het examen

In het examenreglement van IBEX voor Stipelexamens staat hoe men een klacht of bezwaar kan indienen.

Certificerende Instelling

Als de kandidaat is geslaagd voor een Stipel Basis examen van IBEX ontvangt hij/ zij een certificaat van een Certificerende Instelling. IBEX neemt de examens af onder toezicht van de volgende Certificerende Instelling:

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273, 2280 AB te Rijswijk
Postadres:
Stationspark 45, 4462 DZ te Goes
Tel: +31 88 – 998 4909 l website

Beheerstichting

Stipel (Stichting Persoonscertificatie Energietechniek)