Examen DTA

Deskundig Toezichthouder Asbest

Binnen Nederland zijn er wettelijke eisen gesteld aan het verwijderen van asbest. Tot 1993 is asbest veel toegepast als bouwstof. Het brengt echter ernstige gezondheidseffecten teweeg als de minuscule asbestvezels worden ingeademd.

Het ministerie van SZW heeft bepaald dat elk asbestverwijderingswerk moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf en onder toezicht moet staan van een Deskundig Toezichthouder Asbest (DTA).

Voor wie is het DTA-certificaat geschikt?

Het DTA-examen is verplicht voor iedereen die de leiding heeft over een asbestverwijderingswerk. Hij of zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het asbestverwijderingswerk conform de strenge eisen die hieraan gesteld zijn en dient in het bezit te zijn van een geldig persoonscertificaat.

 • Locaties Deurningen, Nieuwegein, Oosterbeek, Papendrecht, Ridderkerk, Rotterdam, Stompetoren en in-company

 • Soort examen Theorie en praktijk

 • Duur examen 180 minuten

 • Beschikbare talen Nederlands

 • Certificaat Geldigheid drie jaar

 • Certificerende Instelling IBEX Certificatie

Examendata DTA

Locatieaprilmeijunijuliaugustusseptember
Nieuwegein 24-06
27-06
Oosterbeek 25-04
24-05
28-06
19-07
30-08
Rotterdam 17-05
12-07

Aanmelden DTA

Door middel van dit inschrijfformulier kunt u zich voor een examendatum aanmelden.


Informatie over het DTA-examen

Entreecriteria en inhoudTheoriePraktijkInzageVoorwaardenPartners

Entreecriteria

De entreecriteria voor het DTA examen houden in dat de kandidaat moet voldoen aan de volgende eisen:

 1. In het bezit is van een DAV certificaat dat is afgegeven voor 1 maart 2016, een DAV-2 certificaat of een DTA certificaat, dat geldig is op de datum van het afleggen van het examen of dan niet langer dan één jaar verlopen is.
 2. Aantoonbaar minder dan twaalf maanden voor het afleggen van het examen een facefit-test heeft uitgevoerd;
 3. Deel 2 van het online-instructieprogramma adembescherming heeft afgerond en dat kan aantonen;
 4. In de voorgaande 12 maanden mag er van de kandidaat geen certificaat DAV-1, DAV-2 of DTA ingetrokken zijn.

Examenonderdelen

Het DTA examen bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen. Alle vragen en opdrachten worden geselecteerd uit de centrale itembank die door de Centrale Examencommissie van Ascert is goedgekeurd.

Tijdsduur van het examen

 • Theorie-examen: maximaal 90 minuten
 • Praktijk-examen: maximaal 105 minuten

Geslaagd: het persoonscertificaat DTA

Als het examen voor beide onderdelen met een voldoende wordt afgesloten krijgt de kandidaat het persoonscertificaat voor Deskundig Toezichthouder Asbest.

Het DTA certificaat wordt uitgegeven door de certificerende instelling IBEX Certificatie
Het certificaat wordt opgenomen in het centrale persoonsregister van Stichting Ascert.

Geldigheidsduur

Het DTA certificaat is 3 jaar geldig. De geldigheid van het certificaat kan telkens met 3 jaar worden verlengd door opnieuw examen af te leggen.

Afname

Het theorie-examen wordt in de Nederlandse taal via de computer afgenomen en bestaat uit 50 gesloten vragen.

Beoordeling

Een kandidaat is geslaagd voor het totale theorie-examen als hij/zij ten minste 70% van het aantal behaalde punten heeft behaald.

Verlengd examen bij dyslexie

De alternatieve wijze voor het afnemen van een theorie-examen is een verlengd examen. Een verlengd examen kan alleen worden afgenomen bij kandidaten die een door een psycholoog of orthopedagoog afgegeven dyslexieverklaring kunnen overleggen. Voor het aanvragen van een alternatief theorie-examen moet de kandidaat een schriftelijk verzoek aan de certificerende instelling richten. Voor een verlengd examen is de beschikbare tijd 150% van de reguliere maximale examenduur.

Herexamen

Een kandidaat kan uiterlijk 6 maanden na het behalen van een voldoende resultaat voor zijn theorie- of praktijkexamen herexamen doen voor het nog te behalen onderdeel.

Onvoldoende onderdelen mogen binnen deze 6 maanden maximaal 2 keer herkanst worden. Wanneer de kandidaat na de herexamens niet geslaagd is, of na het verstrijken van de 6 maanden, dient de kandidaat weer het volledig examen af te leggen. Er is geen maximum verbonden aan het aantal af te leggen gecombineerde theorie- en praktijkexamens.

Afname

Het praktijkexamen bestaat uit vijf deelopdrachten.

 • Het geven van een mondelinge voorlichting of een presentatie over de voorbereiding en de uitvoering van asbestwerkzaamheden;
 • Het uitvoeren van een handelingsopdracht. De kandidaat is tijdens deze opdracht de DTA en moet toezicht houden bij diverse werkzaamheden die door een DAV-1 worden uitgevoerd. Daarbij moet de kandidaat zo nodig corrigerend optreden;
 • Bij de handelingsopdracht moet ook een logboekregistratie bijgehouden worden;
 • De kandidaat wordt zowel op inhoudelijke kennis als op communicatieve vaardigheden beoordeeld;
 • Materiaalherkenning. Hierbij moet de kandidaat asbestverdachte materialen herkennen aan de hand van monsters in potjes en bijbehorende foto’s van de toepassingen.

In elke opdracht worden ook de communicatieve vaardigheden getoetst, met uitzondering van de opdracht Materiaalherkenning.

Beoordeling

De kandidaat is geslaagd voor het praktijkexamen als:

 • Voor elke praktijkdeelopdracht minimaal 70% van de te behalen punten heeft behaald; en
 • Geen fatale fout (KO) is gemaakt.

Herexamen

Een kandidaat kan uiterlijk 6 maanden na het behalen van een voldoende resultaat voor zijn theorie- of praktijkexamen herexamen doen voor het nog te behalen onderdeel.

Onvoldoende onderdelen mogen binnen deze 6 maanden maximaal 2 keer herkanst worden. Wanneer de kandidaat na de herexamens niet geslaagd is, of na het verstrijken van de 6 maanden, dient de kandidaat weer het volledig examen af te leggen. Er is geen maximum verbonden aan het aantal af te leggen gecombineerde theorie- en praktijkexamens.

Aanmeldingsformulier

Door middel van dit aanmeldingsformulier kunt u zich aanmelden voor de inzage.

Inzagerecht (Uittreksel uit het SCa 511 Examenreglement Ascert examens)

Indien een kandidaat voor één of meer onderdelen van zijn examen is gezakt kan hij/zij uiterlijk tot 4 weken na schriftelijke bekendmaking van het definitieve resultaat voor zijn/ haar praktijk-, rapportage- of theorietoets de examenstukken inzien.

Uitsluitend de kandidaat zelf kan inzage verkrijgen in het door hem/haar gemaakte examen. Er is geen inzage recht voor kandidaten die geslaagd zijn en voor onderdelen waarvoor de kandidaat geslaagd is.

Indien de kandidaat van het inzagerecht gebruik wenst te maken dient hij/zij vooraf een schriftelijk verzoek te richten aan de examenorganisatie. Binnen 2 weken nadat het verzoek is binnengekomen wordt een datum bepaald waarop de kandidaat op kantoor van IBEX te Nieuwegein zijn/ haar examenstukken kan komen inzien.

Aan de inzage zijn kosten verbonden (€ 75,00). Deze kosten moeten voorafgaand aan de inzage zijn voldaan.

Wanneer een kandidaat, in afwachting van de beoordeling van zijn/haar herzieningsverzoek herexamen doet in verband met het mogelijk verlopen van zijn/haar certificaat tijdens de beoordelingstermijn, dan komen de kosten van dat herexamen voor rekening van de kandidaat, ook als zijn/haar herzieningsverzoek gegrond wordt verklaard.

De kandidaat dient zich bij inzage te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs en mag tijdens het inzien geen aantekeningen of opnames maken van de examenstukken. Mobiele telefoons en andere elektronische apparatuur dient tijdens de inzage uitgeschakeld te zijn.

Het is niet toegestaan om tijdens het inzien de geheimhouding/ vertrouwelijkheid van de opgaven op enigerlei manier te schenden.

Het ter discussie stellen van de beoordeling van het examen is ter plaatse niet toegestaan. Wel is er de mogelijkheid om ter plaatse een schriftelijk verzoek tot herziening van beoordeling in te dienen. Dit verzoek wordt conform de bezwaar- en beroepsprocedure afgehandeld.

Na inzage dient het examen, inclusief alle ter inzage verstrekte materialen, in zijn geheel weer ingeleverd te worden.

Indien blijkt dat tijdens de inzage aantekeningen zijn gemaakt op de ter inzage uitgereikte documenten, dan vervalt per direct de volledige geldigheid van het complete examen.

IBEX zal hier op toe zien en bij het niet nakomen schadevergoeding vorderen en/of bij de Officier van Justitie aangifte doen van het plegen van een misdrijf (Artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht).

Examenreglement

Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement van Ascert.
SCa 511 Examenreglement Ascert (PDF)

Annulering van het examen

De algemene voorwaarden van IBEX zijn van toepassing op deze examens.
Algemene voorwaarden IBEX

De certificatieovereenkomst

De certificaathouder en de certificerende instelling (CI) sluiten een certificatieovereenkomst waarin een aantal verplichtingen van beide partijen zijn opgenomen, zoals:

Certificaathouder:

 1. blijft gedurende de looptijd van het certificaat voldoen aan de eisen uit het Certificatieschema voor de Persoonscertificaten Deskundig Asbest Verwijderaar niveau 1 en niveau 2 (DAV-1 en DAV-2) en Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA), gepubliceerd in de Staatscourant op 29 maart 2019;
 2. verleent medewerking aan controles door de certificerende instelling;
 3. legt bij een onvoorwaardelijke schorsing binnen vier weken na de onvoorwaardelijke schorsing opnieuw examen af waarbij bij goed gevolg de onvoorwaardelijke schorsing wordt opgeheven;
 4. stuurt een ongeldig geworden certificaat terug aan de certificerende instelling, binnen 14 dagen na een aangetekend verzoek hiertoe;
 5. geeft wijzigingen door in zijn omstandigheden die voor het certificaat van belang kunnen zijn.

Certificerende instelling:

 1. informeert de beheerstichting over de afgifte van een certificaat nadat de kandidaat is geslaagd voor het examen en heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen ten behoeve van het certificaatregister.

Hercertificering

Voor hercertificatie gelden dezelfde procedures en eisen als voor initiële certificatie. Hercertificatie vindt plaats nadat het gehele praktijkexamen en theorie-examen met goed gevold is afgelegd.

 1. Indien de examendatum valt binnen drie maanden voor de vervaldatum van het lopende certificaat, dan is de vervaldatum tevens de ingangsdatum van het vervolgcertificaat.
 2. Indien de examendatum valt voor de drie maanden voorafgaand aan de vervaldatum van het lopende certificaat, dan is de datum van de hercertificatiebeslissing de ingangsdatum van het vervolgcertificaat.

Een nieuw certificaat wordt slechts verstrekt onder het gelijktijdig intrekken of ongeldig maken van het eerder afgegeven certificaat.

Klachten over het examen

In het beroep- en bezwaarreglement van IBEX Certificatie Instelling (CI) staat vermeld wat u kunt doen indien u een klacht heeft over het examen of het niet eens bent met de uitslag. U dient uw klacht te richten aan IBEX CI.
Beroep- en bezwaarreglement IBEX CI (PDF)

Opleidingsinstituten

Als voorbereiding op het examen DTA kunt u een opleiding volgen bij één van de volgende opleiders:

BME Opleidingen BV
Nevelgaarde 20A, 3436 ZZ te Nieuwegein
Gouderakstraat 50, 3079 DB te Rotterdam
Tel: 030 – 207 6070 l e-mail l website

KOVA BV
Pastoor Bruggemanlaan 33A, 6861 GR te Oosterbeek
Tel: 026 – 76 34 500 l e-mail l website

Insignia Training
Florijnstraat 4A, 2988 CL te Ridderkerk
Tel: 010 – 511 9966 l e-mail l website

Ingenieursbureau Broomans
Melkweg 8, 1841 JJ te Stompetoren
Tel: 072 – 503 7050 l e-mail l website

Beheerstichting

Stichting Ascert

Certificerende Instelling

IBEX Certificatie