Examen DTA

Deskundig Toezichthouder Asbest

Binnen Nederland zijn er wettelijke eisen gesteld aan het verwijderen van asbest. Tot 1993 is asbest veel toegepast als bouwstof. Het brengt echter ernstige gezondheidseffecten teweeg als de minuscule asbestvezels worden ingeademd.

Het ministerie van SZW heeft bepaald dat elk asbestverwijderingswerk moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf en onder toezicht moet staan van een Deskundig Toezichthouder Asbest (DTA).

Voor wie is het DTA-certificaat geschikt?

Het DTA-examen is verplicht voor iedereen die de leiding heeft over een asbestverwijderingswerk. Hij of zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het asbestverwijderingswerk conform de strenge eisen die hieraan gesteld zijn en dient in het bezit te zijn van een geldig persoonscertificaat.

 • Locaties Amsterdam, Deurningen, Heeswijk, Staphorst, Vianen en in-company

 • Soort examen Theorie en praktijk

 • Duur examen 180 minuten

 • Beschikbare talen Nederlands

 • Certificaat Geldigheid drie jaar

 • Certificerende Instelling IBEX Certificatie

Examendata DTA

november 2023

 • vr 03
 • Rotterdam
 • wo 08
 • Amsterdam
 • wo 22
 • Staphorst
 • vr 24
 • Vianen

december 2023

 • ma 04
 • Deurningen
 • wo 06
 • Horst
 • vr 15
 • Rotterdam
 • vr 22
 • Heeswijk-Dinther

januari 2024

 • vr 19
 • Heeswijk, Amsterdam of Staphorst (n.t.b.)

februari 2024

 • vr 16
 • Heeswijk, Amsterdam of Staphorst (n.t.b.)

maart 2024

 • vr 15
 • Heeswijk, Amsterdam of Staphorst (n.t.b.)

april 2024

 • vr 19
 • Heeswijk, Amsterdam of Staphorst (n.t.b.)

mei 2024

 • vr 31
 • Heeswijk, Amsterdam of Staphorst (n.t.b.)

juni 2024

 • vr 21
 • Heeswijk, Amsterdam of Staphorst (n.t.b.)

juli 2024

 • vr 12
 • Heeswijk, Amsterdam of Staphorst (n.t.b.)

augustus 2024

 • vr 16
 • Heeswijk, Amsterdam of Staphorst (n.t.b.)

september 2024

 • vr 20
 • Heeswijk, Amsterdam of Staphorst (n.t.b.)

oktober 2024

 • vr 18
 • Heeswijk, Amsterdam of Staphorst (n.t.b.)

november 2024

 • vr 15
 • Heeswijk, Amsterdam of Staphorst (n.t.b.)

december 2024

 • vr 20
 • Heeswijk, Amsterdam of Staphorst (n.t.b.)

Informatie over het DTA-examen

Entreecriteria en inhoudTheoriePraktijkInzageVoorwaardenPartners

Entreecriteria

De entreecriteria voor het DTA examen houden in dat de kandidaat moet voldoen aan de volgende eisen:

 1. In het bezit is van een DAV certificaat dat is afgegeven voor 1 maart 2016, een DAV-2 certificaat of een DTA certificaat, dat geldig is op de datum van het afleggen van het examen of dan niet langer dan één jaar verlopen is.
 2. Aantoonbaar minder dan twaalf maanden voor het afleggen van het examen een facefit-test heeft uitgevoerd;
 3. Deel 2 van het online-instructieprogramma adembescherming heeft afgerond en dat kan aantonen;
 4. In de voorgaande 12 maanden mag er van de kandidaat geen certificaat DAV-1, DAV-2 of DTA ingetrokken zijn.

Examenonderdelen

Het DTA examen bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen. Alle vragen en opdrachten worden geselecteerd uit de centrale itembank die door de Centrale Examencommissie van Ascert is goedgekeurd.

Tijdsduur van het examen

 • Theorie-examen: maximaal 90 minuten
 • Praktijk-examen: maximaal 105 minuten

Geslaagd: het persoonscertificaat DTA

Als het examen voor beide onderdelen met een voldoende resultaat wordt afgesloten krijgt de kandidaat het persoonscertificaat voor Deskundig Toezichthouder Asbest.

Het DTA certificaat wordt uitgegeven door de certificerende instelling IBEX Certificatie
Het certificaat wordt opgenomen in het centrale persoonsregister van Stichting Ascert.

Geldigheidsduur

Het DTA certificaat is 3 jaar geldig. De geldigheid van het certificaat kan telkens met 3 jaar worden verlengd door opnieuw examen af te leggen.

Afname

Het theorie-examen wordt in de Nederlandse taal via de computer afgenomen en bestaat uit 50 gesloten vragen.

Beoordeling

Een kandidaat is geslaagd voor het totale theorie-examen als hij/zij ten minste 70% van het aantal behaalde punten heeft behaald.

Verlengd examen bij dyslexie

De alternatieve wijze voor het afnemen van een theorie-examen is een verlengd examen. Een verlengd examen kan alleen worden afgenomen bij kandidaten die een door een psycholoog of orthopedagoog afgegeven dyslexieverklaring kunnen overleggen. Voor het aanvragen van een alternatief theorie-examen moet de kandidaat een schriftelijk verzoek aan de certificerende instelling richten. Dit kan de kandidaat doen door deze optie aan te vinken op het inschrijfformulier. Voor een verlengd examen is de beschikbare tijd 150% van de reguliere maximale examenduur.

Herexamen

Een kandidaat kan uiterlijk 6 maanden na het behalen van een onvoldoende resultaat voor ofwel zijn praktijkexamen  ofwel voor zijn theorie-examen herexamen doen voor het nog als onvoldoende gekwalificeerde examengedeelte theorie of praktijk.

Onvoldoende onderdelen mogen binnen deze 6 maanden maximaal 2 keer herkanst worden. Wanneer de kandidaat na de herexamens niet geslaagd is, of na het verstrijken van de 6 maanden, dient de kandidaat weer het volledig examen af te leggen. Er is geen maximum verbonden aan het aantal af te leggen gecombineerde theorie- en praktijkexamens.

Afname

Het praktijkexamen bestaat uit vijf deelopdrachten.

 • Het geven van een mondelinge voorlichting of een presentatie over de voorbereiding en de uitvoering van asbestwerkzaamheden;
 • Het uitvoeren van een handelingsopdracht. De kandidaat is tijdens deze opdracht de DTA en moet toezicht houden bij diverse werkzaamheden die door een DAV-1 worden uitgevoerd. Daarbij moet de kandidaat zo nodig corrigerend optreden;
 • Bij de handelingsopdracht moet ook een logboekregistratie bijgehouden worden;
 • De kandidaat wordt zowel op inhoudelijke kennis als op communicatieve vaardigheden beoordeeld;
 • Materiaalherkenning. Hierbij moet de kandidaat asbestverdachte materialen herkennen aan de hand van monsters in potjes en bijbehorende foto’s van de toepassingen.

In elke opdracht worden ook de communicatieve vaardigheden getoetst, met uitzondering van de opdracht Materiaalherkenning.

Beoordeling

De kandidaat is geslaagd voor het praktijkexamen als:

 • Voor elke praktijkdeelopdracht minimaal 70% van de te behalen punten heeft behaald; en
 • Geen fatale fout (KO) is gemaakt.

Herexamen

Een kandidaat kan uiterlijk 6 maanden na het behalen van een onvoldoende resultaat voor ofwel zijn praktijkexamen  ofwel voor zijn theorie-examen herexamen doen voor het nog als onvoldoende gekwalificeerde examengedeelte theorie of praktijk.

Onvoldoende onderdelen mogen binnen deze 6 maanden maximaal 2 keer herkanst worden. Wanneer de kandidaat na de herexamens niet geslaagd is, of na het verstrijken van de 6 maanden, dient de kandidaat weer het volledig examen af te leggen. Er is geen maximum verbonden aan het aantal af te leggen gecombineerde theorie- en praktijkexamens.

Aanvraag inzagemoment

Indien u voor één of meer onderdelen van uw examen bent gezakt kunt u uiterlijk tot 4 weken na schriftelijke bekendmaking van het definitieve resultaat de examenstukken inzien van de praktijk- of theorietoets.

Uitsluitend de kandidaat zelf kan inzage verkrijgen in het door hem/haar gemaakte examen. Er is geen inzagerecht voor kandidaten die geslaagd zijn en voor onderdelen waarvoor de kandidaat geslaagd is.

Indien de kandidaat van het inzagerecht gebruik wenst te maken dient hij/zij vooraf een schriftelijk verzoek te richten aan de examenorganisatie. Binnen twee weken nadat het verzoek is binnengekomen wordt een datum bepaald waarop de kandidaat op kantoor van IBEX te Nieuwegein zijn/ haar examenstukken kan komen inzien.

Aan de inzage zijn kosten verbonden van € 75,00. Deze kosten dienen voorafgaand aan de inzage te zijn voldaan. U kunt hier de volledige voorwaarden nalezen.

Aanvragen inzagemoment

Examenreglement

Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement van Ascert.
SCa 511 Examenreglement Ascert (PDF)

Annulering van het examen

De algemene voorwaarden van IBEX zijn van toepassing op deze examens.
Algemene voorwaarden IBEX

De certificatieovereenkomst

De certificaathouder en de certificerende instelling (CI) sluiten een certificatieovereenkomst waarin een aantal verplichtingen van beide partijen zijn opgenomen, zoals:

Certificaathouder:

 1. blijft gedurende de looptijd van het certificaat voldoen aan de eisen uit het Certificatieschema voor de Persoonscertificaten Deskundig Asbest Verwijderaar niveau 1 en niveau 2 (DAV-1 en DAV-2) en Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA), gepubliceerd in de Staatscourant op 29 maart 2019;
 2. verleent medewerking aan controles door de certificerende instelling;
 3. legt bij een onvoorwaardelijke schorsing binnen vier weken na de onvoorwaardelijke schorsing opnieuw examen af waarbij bij goed gevolg de onvoorwaardelijke schorsing wordt opgeheven;
 4. stuurt een ongeldig geworden certificaat terug aan de certificerende instelling, binnen 14 dagen na een aangetekend verzoek hiertoe;
 5. geeft wijzigingen door in zijn omstandigheden die voor het certificaat van belang kunnen zijn.

Certificerende instelling:

 1. informeert de beheerstichting over de afgifte van een certificaat nadat de kandidaat is geslaagd voor het examen en heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen ten behoeve van het certificaatregister.

Hercertificering

Voor hercertificatie gelden dezelfde procedures en eisen als voor initiële certificatie. Hercertificatie vindt plaats nadat het gehele praktijkexamen en theorie-examen met goed gevold is afgelegd.

 1. Indien de examendatum valt binnen drie maanden voor de vervaldatum van het lopende certificaat, dan is de vervaldatum tevens de ingangsdatum van het vervolgcertificaat.
 2. Indien de examendatum valt voor de drie maanden voorafgaand aan de vervaldatum van het lopende certificaat, dan is de datum van de hercertificatiebeslissing de ingangsdatum van het vervolgcertificaat.

Een nieuw certificaat wordt slechts verstrekt onder het gelijktijdig intrekken of ongeldig maken van het eerder afgegeven certificaat.

Klachten over het examen

In het beroep- en bezwaarreglement van IBEX Certificatie Instelling (CI) staat vermeld wat u kunt doen indien u een klacht heeft over het examen of het niet eens bent met de uitslag. U dient uw klacht te richten aan IBEX CI.
Beroep- en bezwaarreglement IBEX CI (PDF)

Opleidingsinstituten

Als voorbereiding op het examen DTA kunt u een opleiding volgen bij één van de volgende opleiders:

ACMAA
’t Haarboer 6, 7561 BL te Deurningen
Tel: 074 – 245 5040 l website

BME Opleidingen BV
De Limiet 15, B0.24, 4131 NR Vianen
Tel: 030 – 207 6070 l e-mail l website

SGS Search Opleidingen
Petroleumhavenweg 8, 1041 AC Amsterdam
Meerstraat 7, 5473 AA Heeswijk
Gebroeders van Doornelaan 63, 5961 BB Horst
Wethouder Hulsstraat 1-19, 7951 SE Staphorst
Tel: 088 – 214 6820 l e-mail l website

Beheerstichting

Stichting Ascert

Certificerende Instelling

IBEX Certificatie