Voorwaarden inzage asbestexamens

Inzagerecht (uittreksel uit het SCa 511 Examenreglement Ascert examens)

Indien een kandidaat voor één of meer onderdelen van zijn examen is gezakt kan hij/zij uiterlijk tot 4 weken na schriftelijke bekendmaking van het definitieve resultaat voor zijn/ haar praktijk-, rapportage- of theorietoets de examenstukken inzien.

Uitsluitend de kandidaat zelf kan inzage verkrijgen in het door hem/haar gemaakte examen. Er is geen inzage recht voor kandidaten die geslaagd zijn en voor onderdelen waarvoor de kandidaat geslaagd is.

Indien de kandidaat van het inzagerecht gebruik wenst te maken dient hij/zij vooraf een schriftelijk verzoek te richten aan de examenorganisatie. Binnen 2 weken nadat het verzoek is binnengekomen wordt een datum bepaald waarop de kandidaat op kantoor van IBEX te Nieuwegein zijn/ haar examenstukken kan komen inzien.

Aan de inzage zijn kosten verbonden (€ 75,00). Deze kosten moeten voorafgaand aan de inzage zijn voldaan.

Wanneer een kandidaat, in afwachting van de beoordeling van zijn/haar herzieningsverzoek herexamen doet in verband met het mogelijk verlopen van zijn/haar certificaat tijdens de beoordelingstermijn, dan komen de kosten van dat herexamen voor rekening van de kandidaat, ook als zijn/haar herzieningsverzoek gegrond wordt verklaard.

De kandidaat dient zich bij inzage te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs en mag tijdens het inzien geen aantekeningen of opnames maken van de examenstukken. Mobiele telefoons en andere elektronische apparatuur dient tijdens de inzage uitgeschakeld te zijn.

Het is niet toegestaan om tijdens het inzien de geheimhouding/ vertrouwelijkheid van de opgaven op enigerlei manier te schenden.

Het ter discussie stellen van de beoordeling van het examen is ter plaatse niet toegestaan. Wel is er de mogelijkheid om ter plaatse een schriftelijk verzoek tot herziening van beoordeling in te dienen. Dit verzoek wordt conform de bezwaar- en beroepsprocedure afgehandeld.

Na inzage dient het examen, inclusief alle ter inzage verstrekte materialen, in zijn geheel weer ingeleverd te worden.

Indien blijkt dat tijdens de inzage aantekeningen zijn gemaakt op de ter inzage uitgereikte documenten, dan vervalt per direct de volledige geldigheid van het complete examen.

IBEX zal hier op toe zien en bij het niet nakomen schadevergoeding vorderen en/of bij de Officier van Justitie aangifte doen van het plegen van een misdrijf (Artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht).

  • Laatst bewerkt 10 september 2019