Examen DIA

Deskundig Inventariseerder Asbest

Binnen Nederland zijn er wettelijke eisen gesteld aan het verwijderen van asbest. Tot 1993 is asbest veel toegepast als bouwstof. Het brengt echter ernstige gezondheidseffecten teweeg als de minuscule asbestvezels worden ingeademd.

In het asbestverwijderingsbesluit is vastgelegd dat het onderzoek moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf conform het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering en moet geschieden door een Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA).

Voor wie is het DIA-certificaat geschikt?

Het DIA examen is verplicht voor iedereen die een asbestinventarisatie conform het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering uitvoert. De DIA is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek conform de eisen die hieraan gesteld zijn in de het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering en dient in het bezit te zijn van een geldig persoonscertificaat.

 • Locaties Amsterdam, Deurningen, Heeswijk, Rotterdam, Staphorst, Vianen en in-company

 • Soort examen Theorie, praktijk en rapportage

 • Duur examen 260 minuten

 • Beschikbare talen Nederlands

 • Certificaat Geldigheid drie jaar

 • Certificerende Instelling IBEX Certificatie

Examendata DIA

augustus 2024

 • vr 09
 • Heeswijk-Dinther

september 2024

 • di 10
 • Heeswijk-Dinther
 • ma 16
 • Vianen

oktober 2024

 • do 17
 • Vianen

november 2024

 • ma 18
 • Vianen

december 2024

 • di 03
 • Staphorst
 • ma 16
 • Vianen

Informatie over het DIA-examen

Entreecriteria / inhoudTheoriePraktijkRapportageInzageVoorwaardenPartners

Entreecriteria

De entreecriteria voor het DIA examen houden in dat de kandidaat moet voldoen aan de volgende eisen:

 1. De Nederlandse taal in woord en geschrift machtig is;
 2. Minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft;
 3. Deel 1 van het online instructieprogramma Adembescherming heeft afgerond en dat kan aantonen;
 4. In de voorgaande 12 maanden mag er van de kandidaat geen certificaat DIA ingetrokken zijn;
 5. Indien de kandidaat in de voorgaande twaalf maanden in het bezit is geweest van een geldig certificaat DIA dient de aanvrager gedurende de certificatieperiode minimaal 12 PE punten behaald te hebben waarvan 6 PE punten per jaar in de categorie Actualiteit.

Examenonderdelen

Het DIA examen bestaat uit drie onderdelen: theorie, praktijk en rapportage. Alle vragen en opdrachten worden geselecteerd uit de centrale itembank die door de Centrale Examencommissie van Ascert is goedgekeurd.

Tijdsduur van het examen

 • Theorie-examen: maximaal 90 minuten
 • Praktijkexamen: maximaal 60 minuten
 • Rapportage: maximaal 110 minuten

Geslaagd: het persoonscertificaat DIA

Als het examen voor alle onderdelen met een voldoende resultaat wordt afgesloten krijgt de kandidaat het persoonscertificaat voor Deskundig Inventariseerder Asbest.

Het DIA certificaat wordt uitgegeven door de certificerende instelling IBEX Certificatie
Het certificaat wordt opgenomen in het centrale persoonsregister van Stichting Ascert.

Geldigheidsduur

Het DIA-certificaat is 3 jaar geldig. De geldigheid van het certificaat kan telkens met 3 jaar worden verlengd door middel van permanente educatie (conform artikel 4 uit het certificatieschema van DIA).

Afname

Het theorie-examen wordt in de Nederlandse taal via de computer afgenomen en bestaat uit 65 gesloten vragen.

Beoordeling

Een kandidaat is geslaagd voor het totale theorie-examen als hij/zij ten minste 68% van het aantal behaalde punten heeft behaald.

Verlengd examen bij dyslexie

De alternatieve wijze voor het afnemen van een theorie-examen is een verlengd examen. Een verlengd examen kan alleen worden afgenomen bij kandidaten die een door een psycholoog of orthopedagoog afgegeven dyslexieverklaring kunnen overleggen. Voor het aanvragen van een alternatief theorie-examen moet de kandidaat een schriftelijk verzoek aan de certificerende instelling richten. Dit kan de kandidaat doen door deze optie aan te vinken op het inschrijfformulier. Voor een verlengd examen is de beschikbare tijd 150% van de reguliere maximale examenduur.

Herexamen

Een kandidaat kan uiterlijk 6 maanden na het behalen van een onvoldoende resultaat voor zijn theorie-, rapportage of  praktijkexamen herexamen doen voor het nog te behalen onderdeel.

Onvoldoende onderdelen mogen, binnen deze 6 maanden, maximaal 2 keer herkanst worden. Wanneer de kandidaat na de herexamens niet geslaagd is of na het verstrijken van de 6 maanden, dient de kandidaat weer het volledig examen af te leggen. Er is geen maximum verbonden aan het aantal af te leggen gecombineerde theorie-, rapportage en praktijkexamens.

Afname

Het praktijkexamen bestaat uit twee praktijkopdrachten.

 • Praktijkopdracht 1:
  De kandidaat moet in staat zijn om op een voor zichzelf en zijn omgeving veilige manier een materiaalmonster te nemen en deze dusdanig te verpakken dat deze geen risico vormt voor de volksgezondheid. Tevens dient de kandidaat de administratieve afhandeling van de monstername adequaat uit te voeren. De maximale tijdsduur van dit onderdeel bedraagt 40 minuten.
 • Praktijkopdracht 2:
  De kandidaat moet in staat zijn om aan de hand van materiaalmonsters en een bijbehorende omschrijving te beoordelen of deze asbestverdacht zijn en daarvan de hechtgebondenheid (wel/niet) kunnen bepalen. De maximale tijdsduur van dit onderdeel bedraagt 20 minuten.

Beoordeling

De kandidaat is geslaagd voor het praktijkexamen als:

 • Voor elke opdracht minimaal 70% van het totaal te behalen punten is behaald; en
 • Geen fatale fout (KO) is gemaakt.

Herexamen

Een kandidaat kan uiterlijk 6 maanden na het behalen van een onvoldoende resultaat voor zijn theorie-, rapportage of  praktijkexamen herexamen doen voor het nog te behalen onderdeel.

Onvoldoende onderdelen mogen, binnen deze 6 maanden, maximaal 2 keer herkanst worden. Wanneer de kandidaat na de herexamens niet geslaagd is of na het verstrijken van de 6 maanden dient de kandidaat weer het volledig examen af te leggen. Er is geen maximum verbonden aan het aantal af te leggen gecombineerde theorie-, rapportage en praktijkexamens.

Afname

Het rapportage-examen bestaat uit twee onderdelen: het maken van een rapportage en het verdedigen van deze rapportage.

 • Het maken van de rapportage:
  Het maken van de rapportage wordt per computer afgenomen in de Nederlandse taal. Aan de hand van een veldwerkdocument, foto’s, omschrijvingen, tekeningen en analyseresultaten moet de kandidaat in staat zijn om een deelrapportage op te stellen waarin asbesttoepassingen, verwijderingstechniek, samenvatting, conclusies en aanbevelingen kunnen worden gerapporteerd. De kandidaat moet tevens in staat zijn om van deze toepassing de juiste SMA-rt risicoklassificaties te maken en te genereren. De maximale tijdsduur voor dit onderdeel is 90 minuten.
 • Het bespreken van de rapportage met de opdrachtgever:
  Aan de hand van het gemaakte rapport moet de kandidaat in staat zijn om zijn bevindingen duidelijk en bondig te presenteren aan gebruikers of eigenaar van het bouwwerk dat is onderzocht. De maximale tijdsduur voor dit onderdeel is 20 minuten.

Beoordeling

De kandidaat is geslaagd voor het rapportage-examen als:

 • Tenminste 70% van de te behalen punten heeft behaald voor het gemaakte rapport; en
 • Tenminste 70% van de te behalen punten heeft behaald voor het bespreken van de rapportage met de opdrachtgever.

Herexamen

Een kandidaat kan uiterlijk 6 maanden na het behalen van een onvoldoende resultaat voor zijn theorie-, rapportage of  praktijkexamen herexamen doen voor het nog te behalen onderdeel.

Onvoldoende onderdelen mogen, binnen deze 6 maanden, maximaal 2 keer herkanst worden. Wanneer de kandidaat na de herexamens niet geslaagd is of na het verstrijken van de 6 maanden dient de kandidaat weer het volledig examen af te leggen. Er is geen maximum verbonden aan het aantal af te leggen gecombineerde theorie-, rapportage en praktijkexamens.

Aanvraag inzagemoment

Indien u voor één of meer onderdelen van uw examen bent gezakt kunt u uiterlijk tot 4 weken na schriftelijke bekendmaking van het definitieve resultaat de examenstukken inzien van de praktijk-, rapportage- of theorietoets.

Uitsluitend de kandidaat zelf kan inzage verkrijgen in het door hem/haar gemaakte examen. Er is geen inzagerecht voor kandidaten die geslaagd zijn en voor onderdelen waarvoor de kandidaat geslaagd is.

Indien de kandidaat van het inzagerecht gebruik wenst te maken dient hij/zij vooraf een schriftelijk verzoek te richten aan de examenorganisatie. Binnen twee weken nadat het verzoek is binnengekomen wordt een datum bepaald waarop de kandidaat op kantoor van IBEX te Nieuwegein zijn/ haar examenstukken kan komen inzien.

Aan de inzage zijn kosten verbonden van € 75,00. Deze kosten dienen voorafgaand aan de inzage te zijn voldaan. U kunt hier de volledige voorwaarden nalezen.

Aanvragen inzagemoment

Examenreglement

Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement van Ascert.
SCa-512 Examenreglement Ascert (PDF)

Annulering van het examen

De algemene voorwaarden van IBEX zijn van toepassing op deze examens.
Algemene voorwaarden IBEX

De certificatieovereenkomst

De certificaathouder en de certificerende instelling (CI) sluiten een certificatieovereenkomst waarin een aantal verplichtingen van beide partijen zijn opgenomen, zoals:

Certificaathouder:

 1. blijft gedurende de looptijd van het certificaat voldoen aan de eisen uit de certificatieregeling;
 2. verleent medewerking aan controles door de certificerende instelling;
 3. legt bij een schorsing binnen 1 maand na oplegging opnieuw met goed gevold examen af om de schorsing op te heffen. Intrekking van het certificaat volgt als niet aan deze voorwaarde is voldaan;
 4. stuurt een ongeldig geworden certificaat terug aan de certificerende instelling, binnen 14 dagen na een aangetekend verzoek hiertoe; en
 5. geeft wijzigingen door in zijn omstandigheden die voor het certificaat van belang kunnen zijn.

Certificerende instelling:

 1. informeert de beheerstichting over de afgifte van een certificaat nadat de kandidaat is geslaagd voor het examen en heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen ten behoeve van het certificaatregister.

Hercertificering

 1. Voor hercertificatie geldt dat de certificatiehouder in een periode van drie jaar tenminste 24 PE punten behaald, waarvan 8 PE punten in de categorie Veilig en risicobewust werken – gedrag, 8 PE punten in de categorie Lerend vermogen – gedrag en attitude, en 8 PE punten in de categorie Actualiteiten.
 2. Voor hercertificatie geldt dat jaarlijks een minimum van 6 PE punten behaald dient te zijn. De verplichting start op de ingangsdatum zoals die op het certificaat van de certificaathouder staat vermeld.
 3. Hercertificatie vindt plaats conform het Reglement PE.
 4. De aanvraagt tot hercertificering vindt plaats minimaal drie en maximaal zes maanden voor de einddatum van het alsdan geldende certificaat.

Een nieuw certificaat wordt slechts verstrekt onder het gelijktijdig intrekken of ongeldig maken van het eerder afgegeven certificaat.

Klachten over het examen

In het beroep- en bezwaarreglement van IBEX Certificatie (CI) staat vermeld wat u kunt doen indien u een klacht heeft over het examen of het niet eens bent met de uitslag. U dient uw klacht te richten aan IBEX CI.
Beroep- en bezwaarreglement IBEX CI (PDF)

Opleidingsinstituten

Als voorbereiding op het examen DIA kunt u een opleiding volgen bij één van de volgende opleiders:

ACMAA
’t Haarboer 6, 7561 BL te Deurningen
Tel: 074 – 245 5040 l website

BME Opleidingen BV
De Limiet 15b, 4131 NR Vianen
Tel: 030 – 207 6070 l e-mail l website

SGS Search Opleidingen
Petroleumhavenweg 8, 1041 AC Amsterdam
Meerstraat 7, 5473 AA Heeswijk
Gebroeders van Doornelaan 63, 5961 BB Horst
Wethouder Hulsstraat 1-19, 7951 SE Staphorst
Tel: 088 – 214 6820 l e-mail l website

Beheerstichting

Stichting Ascert

Certificerende Instelling

IBEX Certificatie