Examen DAV-2

Deskundig Asbest Verwijderaar niveau 2

Binnen Nederland zijn er wettelijke eisen gesteld aan het verwijderen van asbest. Tot 1993 is asbest veel toegepast als bouwstof. Het brengt echter ernstige gezondheidseffecten teweeg als de minuscule asbestvezels worden ingeademd.

Het ministerie van SZW heeft bepaald dat elk asbestverwijderingswerk moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf en onder toezicht moet staan van een Deskundig Toezichthouder Asbest (DTA). Alle verwijderaars dienen over een geldig DAV-2 certificaat te beschikken.

Voor wie is het DAV-2-certificaat geschikt?

Iedereen die asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert waarvoor een certificatieplicht geldt moet in het bezit zijn van het persoonscertificaat Deskundig Asbest Verwijderaar niveau 2 (DAV-2). Daarnaast is het DAV-2 examen ook geschikt voor personen die vanuit hun professie (bouw- en installatietechniek) met asbest in aanraking kunnen komen.

 • Locaties Deurningen, Nieuwegein, Oosterbeek, Papendrecht, Ridderkerk, Rotterdam, Stompetoren en in-company

 • Soort examen Theorie en praktijk

 • Duur examen 150 minuten

 • Beschikbare talen Nederlands

 • Certificaat Geldigheid drie jaar

 • Certificerende Instelling IBEX Certificatie

Examendata DAV-2

Locatieaprilmeijunijuliaugustusseptember
Nieuwegein 08-05
03-07
Oosterbeek 10-05
07-06
05-07
19-08
Rotterdam 04-04
05-06

Aanmelden DAV-2

Door middel van dit inschrijfformulier kunt u zich voor een examendatum aanmelden.


Informatie over het DAV-2-examen

Entreecriteria en inhoudTheoriePraktijkInzageVoorwaardenPartners

Entreecriteria

De entreecriteria voor het DAV-2 examen houden in dat de kandidaat moet voldoen aan de volgende eisen:

 1. In het bezit is geweest van een DAV-certificaat dat is afgegeven voor 1 maart 2016; OF
 2. In het bezit is of is geweest van een DAV-2 certificaat of van een DTA-certificaat; OF
 3. In het bezit is van een DAV-1 certificaat dat geldig is op de datum waarop het examen wordt afgelegd of op dat tijdstip niet langer dan drie maanden verlopen is, waarbij de aanvrager een door de beheerstichting verstrekte verklaring kan tonen waaruit blijkt dat de aanvrager het praktijkervaringsdeel in een bedrijf met het procescertificaat asbestverwijdering heeft uitgevoerd en dit aangetoond is:
  1. Door middel van tijdens de asbestverwijderingswerkzaamheden verkregen logboekregistraties van ten minste 120 pakuren, waarvan ten minste 30 in containment, gewerkt in ten minste 40 dagen, waarin ten minste 1 pakuur is gewerkt; en
  2. door een volledig ingevulde DAV-1 opdrachtenset.
 4. Aantoonbaar minder dan twaalf maanden voor het afleggen van het examen een facefit-test heeft uitgevoerd;
 5. Deel 2 van het online-instructieprogramma adembescherming heeft afgerond en dat kan aantonen;
 6. In de voorgaande 12 maanden mag er van de kandidaat geen certificaat DAV-1 of DAV-2 ingetrokken zijn.

Examenonderdelen

Het DAV-2 examen bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen. Alle vragen en opdrachten worden geselecteerd uit de centrale itembank die door de Centrale Examencommissie van Ascert is goedgekeurd.

Tijdsduur van het examen

 • Theorie-examen: maximaal 60 minuten
 • Praktijk-examen: maximaal 90 minuten

Geslaagd: het persoonscertificaat DAV-2

Als het examen voor beide onderdelen met een voldoende wordt afgesloten krijgt de kandidaat het persoonscertificaat voor Deskundig Asbest Verwijderaar niveau 2.

Het DAV-2 certificaat wordt uitgegeven door de certificerende instelling IBEX Certificatie
Het certificaat wordt opgenomen in het centrale persoonsregister van Stichting Ascert.

Geldigheidsduur

Het DAV-2-certificaat is 3 jaar geldig. De geldigheid van het certificaat kan telkens met 3 jaar worden verlengd door opnieuw examen af te leggen.

Afname

Het theorie-examen wordt in de Nederlandse taal via de computer afgenomen en bestaat uit 30 gesloten vragen.

Beoordeling

Een kandidaat heeft een voldoende voor het theorie-examen als hij/zij minimaal 70% van de te behalen punten heeft behaald.

Alternatieve wijzen afname theorie-examen

De volgende alternatieve wijzen voor het afnemen van een theorie-examen worden onderscheiden:

 1. Een voorleesexamen door middel van een geluidsdrager; of
 2. Een verlengd examen.

Een verlengd examen kan alleen worden afgenomen bij kandidaten die een door een psycholoog of orthopedagoog afgegeven dyslexieverklaring kunnen overleggen. Voor het aanvragen van een alternatief theorie-examen moet de kandidaat een schriftelijk verzoek aan de certificerende instelling richten. Voor een verlengd examen is de beschikbare tijd 150% van de reguliere maximale examenduur.

Herexamen

Een kandidaat kan uiterlijk 6 maanden na het behalen van een voldoende resultaat voor zijn theorie- of praktijkexamen herexamen doen voor het nog te behalen onderdeel.

Onvoldoende onderdelen mogen binnen deze 6 maanden maximaal 2 keer herkanst worden. Wanneer de kandidaat na de herexamens niet geslaagd is, of na het verstrijken van de 6 maanden, dient de kandidaat weer het volledig examen af te leggen. Er is geen maximum verbonden aan het aantal af te leggen gecombineerde theorie- en praktijkexamens.

Afname

Het praktijkexamen bestaat uit vijf deelopdrachten, waarin onder andere wordt getoetst:

 1. Uitvoeren van de decontaminatieprocedure met of zonder transit. Bij de doucheprocedure moet de kandidaat zijn masker en toebehoren met echt water afspoelen. De kandidaat kan hierbij nat worden;
 2. Op veilige wijze verpakken van asbesthoudend materiaal;
 3. Emissiearm werken passend bij de situatie;
 4. Werken met adembeschermingsmiddelen volgens de regels uit het programma adembescherming op vezelveiligheid.nl.

Beoordeling

De kandidaat is geslaagd voor het praktijkexamen als:

 • Voor elke opdracht minimaal 70% van de te behalen punten heeft behaald; en
 • Geen fatale fout (KO) is gemaakt.

Herexamen

Een kandidaat kan uiterlijk 6 maanden na het behalen van een voldoende resultaat voor zijn theorie- of praktijkexamen herexamen doen voor het nog te behalen onderdeel.

Onvoldoende onderdelen mogen binnen deze 6 maanden maximaal 2 keer herkanst worden. Wanneer de kandidaat na de herexamens niet geslaagd is, of na het verstrijken van de 6 maanden, dient de kandidaat weer het volledig examen af te leggen. Er is geen maximum verbonden aan het aantal af te leggen gecombineerde theorie- en praktijkexamens.

Aanmeldingsformulier

Door middel van dit aanmeldingsformulier kunt u zich aanmelden voor de inzage.

Inzagerecht (Uittreksel uit het SCa 511 Examenreglement Ascert examens)

Indien een kandidaat voor één of meer onderdelen van zijn examen is gezakt kan hij/zij uiterlijk tot 4 weken na schriftelijke bekendmaking van het definitieve resultaat voor zijn/ haar praktijk-, rapportage- of theorietoets de examenstukken inzien.

Uitsluitend de kandidaat zelf kan inzage verkrijgen in het door hem/haar gemaakte examen. Er is geen inzage recht voor kandidaten die geslaagd zijn en voor onderdelen waarvoor de kandidaat geslaagd is.

Indien de kandidaat van het inzagerecht gebruik wenst te maken dient hij/zij vooraf een schriftelijk verzoek te richten aan de examenorganisatie. Binnen 2 weken nadat het verzoek is binnengekomen wordt een datum bepaald waarop de kandidaat op kantoor van IBEX te Nieuwegein zijn/ haar examenstukken kan komen inzien.

Aan de inzage zijn kosten verbonden (€ 75,00). Deze kosten moeten voorafgaand aan de inzage zijn voldaan.

Wanneer een kandidaat, in afwachting van de beoordeling van zijn/haar herzieningsverzoek herexamen doet in verband met het mogelijk verlopen van zijn/haar certificaat tijdens de beoordelingstermijn, dan komen de kosten van dat herexamen voor rekening van de kandidaat, ook als zijn/haar herzieningsverzoek gegrond wordt verklaard.

De kandidaat dient zich bij inzage te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs en mag tijdens het inzien geen aantekeningen of opnames maken van de examenstukken. Mobiele telefoons en andere elektronische apparatuur dient tijdens de inzage uitgeschakeld te zijn.

Het is niet toegestaan om tijdens het inzien de geheimhouding/ vertrouwelijkheid van de opgaven op enigerlei manier te schenden.

Het ter discussie stellen van de beoordeling van het examen is ter plaatse niet toegestaan. Wel is er de mogelijkheid om ter plaatse een schriftelijk verzoek tot herziening van beoordeling in te dienen. Dit verzoek wordt conform de bezwaar- en beroepsprocedure afgehandeld.

Na inzage dient het examen, inclusief alle ter inzage verstrekte materialen, in zijn geheel weer ingeleverd te worden.

Indien blijkt dat tijdens de inzage aantekeningen zijn gemaakt op de ter inzage uitgereikte documenten, dan vervalt per direct de volledige geldigheid van het complete examen.

IBEX zal hier op toe zien en bij het niet nakomen schadevergoeding vorderen en/of bij de Officier van Justitie aangifte doen van het plegen van een misdrijf (Artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht).

Examenreglement

Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement van Ascert.
SCa 511 Examenreglement Ascert (PDF)

Annulering van het examen

De algemene voorwaarden van IBEX zijn van toepassing op deze examens.
Algemene voorwaarden IBEX

De certificatieovereenkomst

De certificaathouder en de certificerende instelling (CI) sluiten een certificatieovereenkomst waarin een aantal verplichtingen van beide partijen zijn opgenomen, zoals:

Certificaathouder:

 1. blijft gedurende de looptijd van het certificaat voldoen aan de eisen uit het Certificatieschema voor de Persoonscertificaten Deskundig Asbest Verwijderaar niveau 1 en niveau 2 (DAV-1 en DAV-2) en Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA), gepubliceerd in de Staatscourant op 29 maart 2019;
 2. verleent medewerking aan controles door de certificerende instelling;
 3. legt bij een onvoorwaardelijke schorsing binnen vier weken na de onvoorwaardelijke schorsing opnieuw examen af waarbij bij goed gevolg de onvoorwaardelijke schorsing wordt opgeheven;
 4. stuurt een ongeldig geworden certificaat terug aan de certificerende instelling, binnen 14 dagen na een aangetekend verzoek hiertoe;
 5. geeft wijzigingen door in zijn omstandigheden die voor het certificaat van belang kunnen zijn.

Certificerende instelling:

 1. informeert de beheerstichting over de afgifte van een certificaat nadat de kandidaat is geslaagd voor het examen en heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen ten behoeve van het certificaatregister.

Hercertificering

Voor hercertificatie gelden dezelfde procedures en eisen als voor initiële certificatie. Hercertificatie vindt plaats nadat het gehele praktijkexamen en theorie-examen met goed gevold is afgelegd.

 1. Indien de examendatum valt binnen drie maanden voor de vervaldatum van het lopende certificaat, dan is de vervaldatum tevens de ingangsdatum van het vervolgcertificaat.
 2. Indien de examendatum valt voor de drie maanden voorafgaand aan de vervaldatum van het lopende certificaat, dan is de datum van de hercertificatiebeslissing de ingangsdatum van het vervolgcertificaat.

Een nieuw certificaat wordt slechts verstrekt onder het gelijktijdig intrekken of ongeldig maken van het eerder afgegeven certificaat.

Klachten over het examen

In het beroep- en bezwaarreglement van IBEX Certificatie Instelling (CI) staat vermeld wat u kunt doen indien u een klacht heeft over het examen of het niet eens bent met de uitslag. U dient uw klacht te richten aan IBEX CI.
Beroep- en bezwaarreglement IBEX CI (PDF)

Opleidingsinstituten

Als voorbereiding op het examen DAV-2 kunt u een opleiding volgen bij één van de volgende opleiders:

BME Opleidingen BV
Nevelgaarde 20A, 3436 ZZ te Nieuwegein
Gouderakstraat 50, 3079 DB te Rotterdam
Tel: 030 – 207 6070 l e-mail l website

KOVA BV
Pastoor Bruggemanlaan 33A, 6861 GR te Oosterbeek
Tel: 026 – 76 34 500 l e-mail l website

Dekker Opleidingen BV
Ketelweg 31, 3356 LD te Papendrecht
Tel: 078 – 820 0340 l e-mail

Insignia Training
Florijnstraat 4A, 2988 CL te Ridderkerk
Tel: 010 – 511 9966 l e-mail l website

Ingenieursbureau Broomans
Melkweg 8, 1841 JJ te Stompetoren
Tel: 072 – 503 7050 l e-mail l website

Beheerstichting

Stichting Ascert

Certificerende Instelling

IBEX Certificatie