Examen BEI BHS

Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Hoog- en Middenspanning

De Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche HoogSpanning (BEI-BHS) geeft samen met de bijlagen en veiligheidswerkinstructies uniforme regelgeving voor een veilige bedrijfsvoering in de elektriciteitsvoorzieningssystemen voor hoogspanning (en middenspanning) van netbeheerders.

De BEI-BHS geeft hiermee invulling aan de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Alle netbeheerders, aannemers en meetbedrijven moeten zich aan deze regels houden.

Voor wie is een BEI-BHS certificaat geschikt?

Het BEI BHS examen is noodzakelijk voor iedereen die werkzaam is in elektriciteitsvoorzieningssystemen met hoge en middenspanning. Het behalen van een BEI BHS certificaat is vaak een eis om een aanwijzing toegekend te krijgen.

IBEX neemt alleen examens af in de middenspanning.

Soorten examens

IBEX neemt voor BEI BHS certificatie- examens af voor alle aanwijzingen in het domein MS-Distributie.

 • Locaties Amersfoort

 • Onderdelen Theorie en praktijk

 • Duur 110 tot 150 minuten

 • Geldigheid 3 jaar

 • Certificerende instelling Dekra of Kiwa

Examendata BEI BHS

Wilt u zich aanmelden voor een examen van BEI-BHS? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Informatie over het BEI BHS-examen

Entreecriteria en inhoudTheorie-examenPraktijkexamenVoorwaardenPartners

Entreecriteria

De entreecriteria voor de certificaathouder BEI BHS verschillen per niveau. U vindt deze op de website www.beiviag.nl.

Wanneer u zich wilt her-certificeren, kunt u zich op basis van het huidige certificaat inschrijven. Dit kan vanaf maximaal 6 maanden voordat het huidige certificaat verloopt.

Examenonderdelen

Elk examen bestaat uit een theorie- en praktijkonderdeel. Uitzondering op deze regel zijn de examens voor THP, deze examens hebben alleen een theorie-examen.

Tijdsduur van het examen

 • Theorie-examen: 60 minuten
 • Praktijkexamen: 50 tot 110 minuten

Geslaagd: het persoonscertificaat BEI BHS

Als het examen voor alle onderdelen met een voldoende wordt afgesloten krijgt de kandidaat het persoonscertificaat.

Geldigheidsduur

Certificaten zijn 3 jaar geldig. De geldigheid van het certificaat kan telkens met 3 jaar worden verlengd door opnieuw examen af te leggen.

Afname

Het theorie-examen wordt in de Nederlandse taal via de computer afgenomen. Het bestaat uit gesloten vragen en de kandidaat heeft maximaal 1 uur de tijd. Er mag gebruik gemaakt worden van het door IBEX verstrekte naslagwerk.

De onderwerpen die bevraagd kunnen worden kunt u per niveau vinden in de certificatieschema’s, die staan op www.stipel.nl

Beoordeling

De kandidaat heeft een voldoende wanneer hij minimaal 70% van de vragen correct heeft beantwoord. De kandidaat krijgt direct na afloop van het examen een voorlopige uitslag.

Alternatief voorleesexamen

Het is mogelijk om een voorleesexamen te doen. Dit examen wordt één op één afgenomen met een examinator. Voorwaarden hiervoor kunt u opvragen bij IBEX.

Herexamen

Een voldoende behaald onderdeel ( theorie of praktijk) blijft 6 maanden geldig. Een kandidaat kan binnen 6 maanden na het behalen van een voldoende resultaat herexamen doen voor het nog te behalen onderdeel.
Wanneer de kandidaat na het verstrijken van de 6 maanden niet geslaagd is, dient de kandidaat weer het volledig examen af te leggen.

Afname

Het praktijkexamen wordt individueel of in duo’s afgenomen. Afhankelijk per niveau duurt het examen 50 tot 110 minuten.

Het praktijkexamen bestaat uit een handelingsdeel. Bij het examen WV krijgt de kandidaat daarnaast nog een opdracht voor het schrijven en verdedigen van een werkplan.

De handelingen die getoetst kunnen worden kunt u per niveau vinden in de certificatieschema’s, die staan op www.stipel.nl

Beoordeling

De kandidaat is geslaagd voor het praktijkexamen als:

 • Voor elke opdracht minimaal 70% van het totaal te behalen punten is behaald; en
 • Geen fatale fout (KO) is gemaakt.

Herexamen

Een voldoende behaald onderdeel ( theorie of praktijk) blijft 6 maanden geldig. Een kandidaat kan binnen 6 maanden na het behalen van een voldoende resultaat herexamen doen voor het nog te behalen onderdeel.
Wanneer de kandidaat na het verstrijken van de 6 maanden niet geslaagd is, dient de kandidaat weer het volledig examen af te leggen.

Examenreglement

Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement van IBEX voor de Stipelexamens.
Examenreglement voor Stipel examens (PDF)

Annulering van het examen

De algemene voorwaarden van IBEX zijn van toepassing op deze examens.
Algemene voorwaarden IBEX

De certificatieovereenkomst

De certificaathouder en de certificerende instelling (CI) sluiten een certificatieovereenkomst waarin een aantal verplichtingen van beide partijen zijn opgenomen, zoals:

De certificaathouder is verplicht om:

 • medewerking te verlenen aan het toetsen door of vanwege de certificatie-instelling
 • een register bij te (laten) houden van de klachten over hem in het kader van het certificaat
 • het niet meer voldoen aan de certificatiecriteria te melden aan de certificatie-instelling
 • een financiële bijdrage te betalen voor de certificatie

Het certificaat wordt ingetrokken indien de certificaathouder:

 • niet meer voldoet wordt aan de certificatiecriteria
 • niet meer voldoet aan zijn verplichtingen
 • in enige periode binnen een jaar twee klachten veroorzaakt over onveilig handelen
  die door de certificatie-instelling gegrond worden verklaard
 • niet meewerkt aan een onderzoek naar over hem/haar geuite klachten
 • misbruik heeft gemaakt of heeft laten maken van het certificaat
 • is overleden

Hercertificering

Voor hercertificatie gelden dezelfde procedures en eisen als voor initiële certificatie. Hercertificatie vindt plaats nadat het gehele praktijk- en theorie-examen met goed gevolg is afgelegd.

Indien de positieve hercertificatiebeslissing valt binnen zes maanden voor de vervaldatum van het lopende certificaat, dan is deze vervaldatum tevens de ingangsdatum van het vervolgcertificaat.

Een nieuw certificaat wordt slechts verstrekt onder het gelijktijdig intrekken of ongeldig maken van het eerder afgegeven certificaat.

Klachten over het examen

In het examenreglement van IBEX voor Stipelexamens staat hoe men een klacht of bezwaar kan indienen.

Training

Als voorbereiding op het examen BEI BHS kunt u een training volgen bij een van de volgende opleiders:

Opleidingscentrum Gelderpoort
Burg. Moslaan 11 , 8051 CP te Hattem
Tel: 038 – 443 1456 l e-mail l website

Technisch Opleidingscentrum Zuid
Ellerweg 8, 6037 RS te Kelpen-Oler
Tel: 084 – 877 4818 l e-mail l website

Certificerende Instelling

Als de kandidaat is geslaagd voor een BEI BHS examen van IBEX ontvangt hij/ zij een certificaat van een Certificerende Instelling. IBEX neemt de examens af onder toezicht van de volgende Certificerende Instellingen:

DEKRA Certification B.V.
Office address – Meander 1051, 6825 MJ Arnhem
Tel: +31 88 – 968 3493 l website

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273, 2280 AB te Rijswijk
Postadres:
Stationspark 45, 4462 DZ te Goes
Tel: +31 88 – 998 4909 l website

Beheerstichting

Stipel (Stichting Persoonscertificatie Energietechniek)