Wijzigingen proces- en persoonsschema DTA/DAV per 15 april 2024

Per 15 april as. worden de schemawijzigingen (processchema en persoonsschema DAV/DTA) van kracht.
U kunt de wijzigingen m.b.t. beide schemawijzigingen nalezen/-zien op de website van Stichting Ascert waar ook een filmpje met toelichting beschikbaar is.

Hierbij zetten wij de belangrijkste wijzigingen m.b.t. het persoonsschema DTA/DAV voor u op een rij:

 1. Nieuwe versie van het Sca-511 Examenreglement (alleen van toepassing op DTA/DAV):
  Het Sca-511 Examenreglement is specifiek voor de examens DAV-1, DAV-2 en DTA. Voor de overige asbestschema’s (ADK / DIA / DAA) is een andere versie van toepassing, namelijk het Sca-512 Examenreglement.

 2. DAV-1 wordt een certificaat met een looptijd van 3 jaar:
  Het certificaat DAV-1 wordt een eigenstandig certificaat dat 3 jaar geldig is. Zoals ook DAV-2 en DTA.
  Een DAV-1 kan hiermee DAV-1 blijven en na die 3 jaar zijn certificaat verlengen.
  De DAV-1 dient nog wel door een DAV-2 of DTA begeleid te worden.
  Pas als de DAV-1 een DAV-2 wil worden dient, zoals nu, de opdrachtenset doorlopen te worden onder begeleiding van een mentor.

  In het gewijzigde persoonsschema zal ook een overgangsregeling opgenomen zijn t.b.v. het DAV-1 certificaat. Deze overgangsregeling houdt in dat een persoonscertificaat voor een DAV-1, dat is afgegeven tot en met 14 april 2024, zijn geldigheid behoudt voor de resterende geldigheidsduur van het certificaat plus 30 maanden, mits de DAV-1 met ingang van 15 april 2024 voldoet aan de op hem betrekkend hebbende eisen, bedoeld in het certificatieschema.

  Dit betekent dat een DAV-1 nu over een certificaat beschikt dat 6 maanden geldig is, dat deze wordt omgezet naar een geldigheid van 36 maanden.

 3. Regeling voor zij-instroom DTA:
  Er is een extra regeling gekomen voor zij-instroom DTA.

  Naast de reeds bestaande entreecriteria kan de aanvrager, wanneer hij/zij niet kan voldoen aan entree-eis 1a (in het bezit zijn van een geldig, of niet langer dan één jaar verlopen, DAV-2 of DTA certificaat), door middel van entree-eis 1b of 1c zij-instromen voor het DTA examen. Deze nieuwe entree-eisen zijn als volgt:
  1b. De aanvrager is werkzaam in een bedrijf dat beschikt over het bedrijfscertificaat Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen (SMVS-007), heeft minimaal twee jaar werkervaring en beschikt over een diploma Voorman Sloopwerken of Uitvoerder Sloopwerken afgegeven door de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf of documenten waaruit vergelijkbare deskundigheid blijkt; OF
  1c. De aanvrager heeft aantoonbare ervaring in het werken met gevaarlijke stoffen waarbij sprake is van gebruik van adembeschermingsmiddelen en decontaminatie-procedures en heeft ten minste 120 pakuren gewerkt waarvan 30 pakuren in containment, in tenminste 40 werkdagen.

  Wanneer de aanvrager kan voldoen aan entree-eis 1b of 1c, dan is het niet meer nodig om eerst DAV-1 en DAV-2 te doorlopen, maar daarmee gelijk in te stromen in DTA.

 4. DTA examen zal bestaan uit 3 onderdelen:
  Het DTA examen bestaat nu uit 2 onderdelen: Theorie & Praktijk.
  De materiaalherkenning is nu een onderdeel van het praktijkexamen, maar dit wordt een zelfstandig examenonderdeel.
  Het DTA examen zal daarmee dan uit 3 onderdelen bestaan: Theorie / Praktijk / Materiaalherkenning.

 5. Wijzigingen in mentorregeling (Deze regeling staat niet in het persoonsschema zelf, maar is opgenomen in aparte reglementen)
  In het mentorreglement is nu opgenomen dat personen die beschikken over een geldig DTA certificaat of ADK certificaat (Cat. II of IIIb) ook als mentor kunnen optreden. Indien zij dit willen dan kunnen zij zich aanmelden als mentor en behoeven dan geen opleiding en examen tot mentor te doen. Zij worden dan opgenomen in het Mentorregister. Wel moeten zij de door Ascert verzorgde instructie ‘Leerwerktraject’ volgen zodat zij weten hoe om te gaan met de Mentormodule (ICT Tool).

Met betrekking tot de wijzigingen in het processchema adviseren wij u op het nieuwsbericht van Ascert te beluisteren.

Beide nieuwe schema’s kunt u, na publicatie, terugvinden op de website van Ascert onder Wet en Regelgeving.

 • Laatst bewerkt 29 maart 2024