Informatie voor Asbestdeskundigen t.b.v. PE

Per 1 januari 2023 is het nieuwe certificatieschema van Asbestdeskundige (ADK) in werking getreden. Met de ingang van dit schema is hercertificatie alleen nog mogelijk door het behalen van PE punten.

Meer informatie hierover kunt u terugvinden op de website van Ascert: Examens en Permanente Educatie | Ascert.

Voor certificaathouders met een geldig certificaat Asbestdeskundige geldt het volgende:

Als uw huidige certificaat verloopt vóór 1 juli 2023, dan zult u voor deze datum nog het initiële examen af moeten leggen om te hercertificeren.

Als uw certificaat verloopt ná 1 juli 2023, dan kunt u voortaan hercertificeren door het behalen van PE punten.

Wanneer u graag uw certificaat bij afloop van de huidige geldigheidsduur wilt verlengen, dan kan dit alleen wanneer u vóór de datum van het verlopen van uw certificaat voldoende PE punten heeft behaald.

Voor de registratie van de PE punten wordt een persoonlijk portfolio voor u geopend in het PE Portaal van Ascert. Dit portfolio is alleen toegankelijk voor uzelf en voor ons als certificerende instelling.

Ascert heeft alle certificaathouders een mail gestuurd waarmee u toestemming kunt geven om een portfolio te laten openen.

Mocht u de mail van Ascert niet ontvangen hebben of nog geen toestemming gegeven hebben aan Ascert, dan kunt u via de volgende link: Ascert Actueel Permanente Educatie: ADK en DIA toestemming geven aan Ascert om een portfolio voor u te openen.

Als u beschikt over een diploma Asbestdeskundige dient u zich, volgens de overgangsregeling, te wenden tot ons als Certificerende Instelling, voordat er een portfolio wordt geopend:


Artikel 18, lid 4 uit het certificatieschema voor ADK: De houder van een diploma ADK, of de certificaathouder van een certificaat ADK dat in 2020 of 2021 of 2022 is verlopen en die deel wil nemen aan Permanente Educatie t.b.v. het verkrijgen van een certificaat ADK Categorie I, kan tot drie maanden na datum inwerkingtreding van dit schema hiertoe bij ons een aanvraag indienen. Randvoorwaarde voor deelname is dat een CV wordt overlegd waaruit blijkt dat de betreffende persoon sinds 1 januari 2017 werkzaam is in de Asbestbranche en in het kader van het persoonscertificaat relevante werkzaamheden als ADK heeft verricht.

We willen u er op wijzen dat u op dit moment nog gebruik kan maken van de overgangsregeling. Wilt u hiervan gebruik maken, vergeet dan niet u hiervoor vóór 1 april 2023 bij IBEX Certificatie aan te melden (info@ibexcertificatie.nl). IBEX Certificatie beoordeelt uw aanvraag en zal dan een portfolio voor u openen.

  • Laatst bewerkt 10 maart 2023