Examen SI

Security Intelligence Expert

Overheid en bedrijfsleven maken risico- en dreigingsanalyses. De uitkomsten van deze analyses zijn van vitaal belang voor de besluitvorming en het beleid van deze organisaties en instellingen, zowel economisch als qua imago en reputatie. Incidenten kunnen leiden tot een maatschappelijk beeld van een slecht functionerende organisatie. De continuïteit van een organisatie dient gewaarborgd te worden met behulp van kennis over toekomstscenario’s.

Om risico- en dreigingsanalyses uit te voeren moeten een aantal standaard stappen worden doorlopen. Allereerst moet vanuit de business relevantie een concrete onderzoeksvraag worden vastgesteld. Ten tweede moeten de capabilities en intenties van de opponent in kaart worden gebracht. Inclusief zijn activiteiten en motivaties. Vanuit de verzamelde en geanalyseerde informatie kunnen vervolgens scenario’s ontwikkeld worden.
Vanuit deze scenario’s moet de Security Intelligence Expert een taxatie kunnen maken van de relevantie en waarschijnlijkheid om zo het management adequaat te kunnen informeren. Deze scenario’s kunnen onderbouwing en advies bieden voor beslissingen die het management neemt over midden- tot lange termijn beleid.

Voor wie is het diploma Security Intelligence Expert (theorie en praktijk) bedoeld?

De opleiding Diploma Security Intelligence richt zich op Experts binnen de publieke en private domein die zich op hbo- niveau of hoger bezig houden met inlichtingen middels risico en dreigingsassessments.
Hierbij kan gedacht worden aan: Veiligheidsmanagers, Beveiligingsadviseurs, Bedrijfsrechercheurs, Managers van beveiligingsbedrijven, Beleidsambtenaren gespecialiseerd in (beveiligings-) strategische vraagstukken, Medewerkers van Politie en Justitie, Business Intelligence professionals, Analisten op strategisch en tactisch niveau en overige professionals in het vakgebied.

De Security Intelligence Expert beheerst de volgende vaardigheden: Business Relevant Formuleren van de Probleemstelling, Business Relevant Advies uitbrengen van de analyse, Data verzamelen, Informatie analyseren, Scenario’s opstellen, Het wegen van scenario’s en Advies uitbrengen en maatregelen voorstellen.

Niveau

HBO-niveau

 • Locaties Nieuwegein of in-company

 • Soort examen Theorie

 • Duur examen 110 minuten

 • Beschikbare talen Nederlands

 • Diploma Opgenomen in Nationaal Beveiligingsregister

Examendata SI

Wilt u zich aanmelden voor het examen Security Intelligence Expert? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Informatie over het SI-examen

Entreecriteria en inhoudTheoriePraktijkVoorwaardenPartners

Het examen Security Intelligence Expert theorie kent geen specifieke toelatingseisen anders dan een bewijs van deelname aan de opleiding Diploma Security Intelligence. Een werk- en denkniveau op ten minste HBO niveau wordt geadviseerd.

De opleidingsinstituten die een bewijs van deelname mogen uitgeven, staan op deze website vermeld.

Het examen Security Intelligence Expert praktijk kan pas worden aangevraagd als de kandidaat is geslaagd voor het theorie examen.

Examenonderdelen

Het examen Security Intelligence Expert bestaat uit 2 onderdelen: theorie en praktijk.

Tijdsduur

Het examen Security Intelligence Expert theorie duurt 60 minuten.

Het examen Security Intelligence Expert praktijk bestaat uit het uitvoeren van een opdracht en het opstellen van een rapportage. De resultaten worden door de kandidaat aan 2 examinatoren gepresenteerd. De presentatie-opdracht duurt maximaal 50 minuten.

Geslaagd

Als de kandidaat geslaagd is voor het examen Security Intelligence Expert theorie ontvangt hij/zij het diploma SI-expert theorie van IBEX.

Het diploma SI-expert theorie wordt geregistreerd in het Nationaal Beveiligingsregister, indien men hiervoor toestemming heeft gegeven. De geregistreerde diplomahouder mag de titel RSIP achter de naam gebruiken.

Als de kandidaat geslaagd is voor het examen Security Profiler praktijk ontvangt hij/zij het diploma SI-expert praktijk van IBEX.

Het diploma SI-expert praktijk wordt geregistreerd in het Nationaal Beveiligingsregister, indien men hiervoor toestemming heeft gegeven. De geregistreerde diplomahouder mag de titel CSIE achter de naam gebruiken.

Het theorie-examen bestaat uit 30 gesloten vragen.

Deze vragen zijn over de volgende leerdoelen verdeeld:

 • Heeft kennis van central begrippen, concepten en methodologisch relevante inzichten;
 • Heeft kennis van taakstelling, hypothesevorming en het verzamelen van informative;
 • Heeft kennis van de criminele planningscyclus en de OPSEC en INFOSEC;
 • Heeft kennis van inventariseren met deductieve technieken;
 • Heeft kennis van Scenario Building;
 • Heeft kennis van Analysis of Competing Hypotheses;
 • Heeft kennis van Disseminatie;
 • Heeft kennis van juridische aspecten

In het certificatieplan is een uitgebreide toetsmatrijs opgenomen. Dit certificatieplan is in te zien bij het opleidingsinstituut van IBEX.

Cesuur / Beoordeling

Om een voldoende te behalen voor het theorie examen moeten minimaal 21 van de 30 vragen goed beantwoord zijn ( 70%).

Afname

Het theorie- examen Security Intelligence  wordt schriftelijk afgenomen. Dit kan op afspraak op de locatie van de aanvrager van het examen (in-company examen) of op één van de locaties van IBEX (landelijk examen).

De locatie waar het examen wordt afgenomen moet voldoen aan de eisen, die hiervoor zijn opgesteld door IBEX. Deze eisen zijn op te vragen bij IBEX.

Herexamen

Wanneer een kandidaat een onvoldoende resultaat behaalt op het Security Intelligence theorie-Examen kan de kandidaat een herexamen bij IBEX aanvragen. Er is opnieuw examengeld verschuldigd.

Alternatieve afname mogelijkheden

 • Verlengd examen bij dyslexie
  Een alternatieve wijze voor het afnemen van een theorie-examen is een verlengd examen. Een verlengd examen kan alleen worden afgenomen bij kandidaten die een door een psycholoog of orthopedagoog afgegeven dyslexieverklaring kunnen overleggen. Voor een verlengd examen is de beschikbare tijd 150% van de reguliere maximale examenduur.

Voor het aanvragen van een alternatief theorie-examen moet de kandidaat een schriftelijk verzoek aan IBEX richten.

Het praktijkexamen bestaat uit 2 opdrachten:

 • Een schriftelijke opdracht:
  • Een schriftelijke opdracht: het schrijven van een onderzoeksverslag
 • Een mondelinge opdracht:
  • Het geven van een presentatie over het onderzoek en de resultaten zoals verwoord in het verslag;
  • Het na afloop van de presentatie gedurende maximal 30 minuten beantwoorden van vragen over het onderzoeksverslag en de presentatie.

De kandidaat mag alleen de mondelinge opdracht doen als de schriftelijke opdracht met een voldoende is beoordeeld. Het voldoende resultaat van de schriftelijke opdracht blijft een half jaar geldig. De kandidaat kan binnen dit half jaar examen doen voor het mondelinge deel.

Cesuur / Beoordeling

Om een voldoende te behalen voor het praktijkexamen moet van beide opdrachten minimal 70% van de te behalen punten zijn gescoord.

Afname

Zowel het schriftelijke als het mondelinge deel van het praktijkexamen Security Intelligence wordt door twee praktijkexaminatoren beoordeeld.

Het mondelinge deel van het praktijkexamen Security Intelligence wordt afgenomen op een locatie van de aanvrager of van IBEX.  De locatie waar het examen wordt afgenomen moet voldoen aan de eisen, die hiervoor zijn opgesteld door IBEX. Deze eisen zijn op te vragen bij IBEX.

Herexamen

Wanneer een kandidaat een onvoldoende resultaat behaalt voor de schriftelijke of de mondelinge opdracht  kan de kandidaat een herexamen bij IBEX aanvragen. Er is opnieuw examengeld verschuldigd.

Het voldoende resultaat van de schriftelijke opdracht blijft een half jaar geldig. De kandidaat kan binnen dit half jaar herexamen doen voor het mondelinge deel.

Examenreglement

Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement van IBEX.
Examenreglement voor Proactieve beveiligingsexamens

Annulering

De algemene voorwaarden van IBEX zijn van toepassing op deze examens.
Algemene voorwaarden IBEX

Klachten over het examen

In het examenreglement van IBEX staat vermeld wat u kunt doen indien u een klacht heeft over het examen of het niet eens bent met de uitslag. U dient uw klacht te richten aan IBEX.

 

Opleidingsinstituut

Als voorbereiding op het examen Security Intelligence kunt u een opleiding volgen bij de volgende opleider:

SoSecure
Aerdenhoutsduinweg 1, 2111 AN te Aerdenhout
Tel: 023 – 711 4520 | e-mail | website

Het Register

Nationaal Beveiligingsregister