Examen PP

Predictive Profiling

Criminele handelingen kunnen pas worden voorkomen als deze vroegtijdig gesignaleerd worden, bijvoorbeeld op basis van verdachte indicatoren zoals afwijkend gedrag. Hiervoor moeten enerzijds mensen die getraind zijn in het herkennen van en reageren op afwijkingen worden ingezet. Anderzijds worden goed onderbouwde standard operationele procedures voor dit soort werkzaamheden opgesteld. Dit maakt het mogelijk dat ongewenste situaties voortijdig herkend en voorkomen kunnen worden.

De opleiding en het examen Predictive Profiling theorie en praktijk hebben tot doel de methodiek Predictive Profiling aan te leren. Na het behalen van het diploma bent u in staat om afwijkende gedragingen van personen en situaties op basis van indicatoren te benoemen en hier adequaat op te reageren. Bovendien krijgt u handvatten aangereikt om de Predictive Profiling methodiek binnen uw eigen organisatie of voor uw eigen opdrachtgevers te implementeren.

Voor wie is het diploma Predictive Profiling bedoeld?

De Predictive Profiler is na het afronden van de opleiding en het behalen van het theorie- en praktijkexamen in staat om voor een organisatie de gehele proactieve beveiligingscyclus te implementeren.

De opleiding Diploma Predictive Profiling is onder andere ingericht voor:
Functionarissen binnen politie en Koninklijke Marechaussee, Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, bijzondere opsporingsdiensten, Security managers verantwoordelijk voor het integrale veiligheidsproces, Human Resource Managers, adviseurs op beveiligingsgebied voor overhead, adviseurs op beveiligingsgebied voor het bedrijfsleven, leidinggevenden binnen particuliere beveiligingsorganisaties, managers die te maken hebben met geweld tegen medewerkers, Bedrijfsrechercheurs etc.

 • Locaties Nieuwegein of in-company

 • Soort examen Theorie en Praktijk

 • Duur examen 110 minuten

 • Beschikbare talen Nederlands

 • Diploma Opgenomen in Nationaal Beveiligingsregister

Examendata PP

Wilt u zich aanmelden voor het examen Predictive Profiling? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Informatie over het PP-examen

Entreecriteria en inhoudTheoriePraktijkVoorwaardenPartners

Het examen Predictive Profiling theorie kent geen specifieke toelatingseisen anders dan een bewijs van deelname aan de opleiding Diploma Predictive Profiling. Wel wordt er een werk- en denkniveau op ten minste HBO niveau geadviseerd.

De opleidingsinstituten die een bewijs van deelname mogen uitgeven, staan op deze website vermeld.

Het examen Predictive Profiling praktijk kan pas worden aangevraagd als de kandidaat is geslaagd voor het theorie examen.

Examenonderdelen

Het Predictive Profiling examen bestaat uit 2 onderdelen: theorie en praktijk.

Tijdsduur

Het examen Predictive Profiling theorie duurt 60 minuten.

Het examen Predictive Profiler praktijk bestaat uit het uitvoeren van een opdracht en het opstellen van een rapportage. De resultaten worden door de kandidaat aan 2 examinatoren gepresenteerd. De presentatie opdracht duurt maximal 50 minuten.

Geslaagd

Als de kandidaat geslaagd is voor het examen Predictive Profiling theorie ontvangt hij/zij het diploma Predictive Profiling theorie van IBEX.

Het diploma Predictive Profiling theorie wordt geregistreerd in het Nationaal Beveiligingsregister, indien men hiervoor toestemming heeft gegeven. De geregistreerde diplomahouder mag de titel RPP achter de naam gebruiken.

Als de kandidaat geslaagd is voor het examen Predictive Profiling praktijk ontvangt hij/zij het diploma Predictive Profiling praktijk van IBEX.

Het diploma Predictive Profiling praktijk wordt geregistreerd in het Nationaal Beveiligingsregister, indien men hiervoor toestemming heeft gegeven. De geregistreerde diplomahouder mag de titel CPE achter de naam gebruiken.

Het theorie-examen bestaat uit 25 gesloten vragen.

Deze vragen zijn over de volgende leerdoelen verdeeld:

Eindterm A: Toetsterm: Methoden & Technieken van Predictive Profiling
Eindterm B: Toetsterm: Methoden & Technieken van Red Teaming
Eindterm C: Toetsterm: Methoden & Technieken van Verdachte Indicatoren
Eindterm D: Toetsterm: Methoden & Technieken van Security Questioning
Eindterm E: Toetsterm: Standaard Operationele Procedures

In het certificatieplan I seen uitgebreide toetsmatrijs opgenomen. Dit certificatieplan is in te zien bij het opleidingsinstituut en IBEX.

Cesuur / Beoordeling

Om een voldoende te behalen voor het theorie-examen moeten minimal 18 van de 25 vragen goed beantwoord zijn (70%).

Afname

Het theorie-examen Predictive Profiling wordt digitaal (via de computer) afgenomen. Dit kan op afspraak op de locatie van de aanvrager van het examen (in-company examen) of op één van de locaties van IBEX (landelijk examen).

De locatie waar het examen wordt afgenomen moet voldoen aan de eisen, die hiervoor zijn opgesteld door IBEX. Deze eisen zijn op te vragen bij IBEX.

Herexamen

Wanneer een kandidaat een onvoldoende resultaat behaalt op het Predictive Profiling theorie examen kan de kandidaat een herexamen bij IBEX aanvragen. Er is opnieuw examengeld verschuldigd.

Een voldoende onderdeel (theorie of praktijk) blijft een half jaar geldig. Binnen dit half jaar moet de kandidaat een voldoende behalen voor het andere onderdeel middels een herexamen.

Alternatieve afname mogelijkheden

 • Verlengd examen bij dyslexie
  Een alternatieve wijze voor het afnemen van een theorie-examen is een verlengd examen. Een verlengd examen kan alleen worden afgenomen bij kandidaten die een door een psycholoog of orthopedagoog afgegeven dyslexieverklaring kunnen overleggen. Voor een verlengd examen is de beschikbare tijd 150% van de reguliere maximale examenduur.
 • Voorleesexamen
  Een andere alternatieve wijze voor het afnemen van het theorie examen is een voorleesexamen. Het examen wordt via het digitale toetssysteem aan de kandidaat voorgelezen. De examentijd voor een voorleesexamen is gelijk aan die van het gewone examen.

Voor het aanvragen van een alternatief theorie-examen moet de kandidaat een schriftelijk verzoek aan IBEX richten.

Het praktijkexamen bestaat uit twee opdrachten:

 • Een schriftelijke opdracht
  • Een schriftelijke opdracht: het schrijven van een onderzoeksverslag
  • het schrijven van een SOP
 • Een mondelinge opdracht:
  • Het geven van een presentatie over de SOP en het onderzoek
  • Het na afloop van de presentatie gedurende maximal 30 minuten beantwoorden van vragen over het onderzoeksverslag, de SOP en de presentatie

De kandidaat mag alleen de mondelinge opdracht doen al de schriftelijke opdracht met een voldoende is beoordeeld.

Cesuur / Beoordeling

Om een voldoende te behalen voor het praktijkexamen moet van beide opdrachten minimaal 70% van de te behalen punten zijn gescoord.

Afname

Het praktijkexamen Predictive Profiling wordt individueel door een praktijkexaminator afgenomen. Dit kan op afspraak op de locatie van de aanvrager van het examen (in-company examen) of op één van de locaties van IBEX (landelijk examen).

Herexamen

Wanneer een kandidaat een onvoldoende resultaat behaalt op het Predictive Profiling theorie examen kan de kandidaat een herexamen bij IBEX aanvragen. Er is opnieuw examengeld verschuldigd.

Een voldoende onderdeel (theorie of praktijk) blijft een half jaar geldig. Binnen dit half jaar moet de kandidaat een voldoende behalen voor het andere onderdeel middels een herexamen.

Examenreglement

Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement van IBEX.
Examenreglement voor Proactieve beveiligingsexamens

Annulering

De algemene voorwaarden van IBEX zijn van toepassing op deze examens.
Algemene voorwaarden IBEX

Klachten over het examen

In het examenreglement van IBEX staat vermeld wat u kunt doen indien u een klacht heeft over het examen of het niet eens bent met de uitslag. U dient uw klacht te richten aan IBEX.

Opleidingsinstituut

Als voorbereiding op het examen Predictive Profiling kunt u een opleiding volgen bij de volgende opleider:

SoSecure
Aerdenhoutsduinweg 1, 2111 AN te Aerdenhout
Tel: 023 – 711 4520 | e-mail | website

Het Register

Nationaal Beveiligingsregister