Examen DAA

Deskundig Asbest Acceptant

Binnen Nederland zijn er wettelijke eisen gesteld aan het verwijderen van asbest. Tot 1993 is asbest veel toegepast als bouwstof. Het brengt echter ernstige gezondheidseffecten teweeg als de minuscule asbestvezels worden ingeademd.

Voor wie is het DAA-certificaat?

Iedereen die in aanraking kan komen met asbesthoudende materialen bij afvalsorteerstations, (gemeentelijke) afvaldepots, stortplaatsen of puinbrekers.

 • Locaties Bodegraven, Nieuwegein, Oosterbeek, Rotterdam en in-company

 • Soort examen Theorie

 • Duur examen 60 minuten

 • Beschikbare talen Nederlands

 • Certificaat Geldigheid tien jaar

 • Certificerende Instelling IBEX Certificatie

Examendata DAA

Locatieaprilmeijunijuliaugustusseptember
Oosterbeek 23-05
Rotterdam 06-05

Aanmelden DAA

Door middel van dit inschrijfformulier kunt u zich voor een examendatum aanmelden.

Het is ook mogelijk om een in-company examen bij ons aan te vragen.


Informatie over het DAA-examen

Entreecriteria en inhoudTheorieVoorwaardenPartners

Entreecriteria

De entreecriteria voor  DAA houden in dat de kandidaat minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft.

Examenonderdelen

Het examen bestaat uit een theorie-examen en duurt maximaal 60 minuten.

Geslaagd: het persoonscertificaat DAA

Als het theorie-examen met een voldoende wordt afgesloten krijgt de kandidaat het persoonscertificaat voor Deskundig Asbest Acceptant. Een certificaathouder mag de titel “Door Ascert erkend Deskundig Asbest Acceptant” voeren.

Het DAA certificaat wordt uitgegeven door de certificerende instelling IBEX Certificatie
Het certificaat wordt opgenomen in het centrale persoonsregister van Stichting Ascert.

Geldigheidsduur

Het certificaat DAA is 10 jaar geldig. De geldigheid van het certificaat kan telkens met 10 jaar worden verlengd door opnieuw examen af te leggen.

Afname

Het theorie-examen wordt in de Nederlandse taal via de computer afgenomen.
Het examen bestaat uit 30 gesloten vragen.

Materiaalherkenning is een belangrijk onderdeel van het theorie-examen en omvat 10 van de 30 gesloten vragen. In elke vraag ten aanzien van materiaalherkenning is minimaal één foto opgenomen. Tevens bevat de vraag een relevante omschrijving van het material. De kandidaat moet aan de hand van de foto en de omschrijving aangeven of het materiaal asbestverdacht is.

Beoordeling

Een kandidaat is geslaagd voor het examen indien bij het onderdeel Materiaalherkenning minimaal 8 van de 10 vragen (80%) juist zijn beantwoord EN van de overage 20 gesloten vragen minimaal 14 vragen (70%) juist zijn beantwoord.

Examenreglement

Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement van Ascert.
SCa 511 Examenreglement Ascert (PDF)

Annulering van het examen

De algemene voorwaarden van IBEX zijn van toepassing op deze examens.
Algemene voorwaarden IBEX

De certificatieovereenkomst

De certificaathouder en de certificerende instelling (CI) sluiten een certificatieovereenkomst waarin een aantal verplichtingen van beide partijen zijn opgenomen, zoals:

Certificaathouder:

 1. blijft gedurende de looptijd van het certificaat voldoen aan de eisen uit de certificatieregeling.
 2. geeft wijzigingen door in zijn omstandigheden die voor het certificaat van belang kunnen zijn.

Certificerende instelling:

 1. informeert de beheerstichting over de afgifte van een certificaat nadat de kandidaat is geslaagd voor het examen en heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen ten behoeve van het certificaatregister.

Hercertificering

Voor hercertificatie gelden dezelfde procedures en eisen als voor initiële certificatie. Hercertificatie vindt plaats nadat het gehele praktijk- en theorie-examen met goed gevold is afgelegd.

 1. Indien de positieve hercertificatiebeslissing valt binnen drie maanden voor de vervaldatum van het lopende certificaat, dan is deze vervaldatum tevens de ingangsdatum van het vervolgcertificaat.
 2. Indien de positieve hercertificatiebeslissing valt voor de drie maanden voorafgaand aan de vervaldatum van het lopende certificaat, dan is de datum van de hercertificatiebeslissing de ingangsdatum van het vervolgcertificaat.

Een nieuw certificaat wordt slechts verstrekt onder het gelijktijdig intrekken of ongeldig maken van het eerder afgegeven certificaat.

Klachten over het examen

In het beroep- en bezwaarreglement van IBEX Certificatie Instelling (CI) staat vermeld wat u kunt doen indien u een klacht heeft over het examen of het niet eens bent met de uitslag. U dient uw klacht te richten aan IBEX CI.
Beroep- en bezwaarreglement IBEX CI (PDF)

Opleidingsinstituten

Als voorbereiding op het examen DAA kunt u een opleiding volgen bij één van de volgende opleiders:

SPA Groep
Klipperaak 2C, 2411 BD te Bodegraven
Tel: 0172 – 200 000 l e-mail l website

BME Opleidingen BV
Nevelgaarde 20A, 3436 ZZ te Nieuwegein
Gouderakstraat 50, 3079 DB te Rotterdam
Tel: 030 – 207 6070 l e-mail l website

KOVA BV
Pastoor Bruggemanlaan 33A, 6861 GR te Oosterbeek
Tel: 026 – 76 34 500 l e-mail l website

Beheerstichting

Stichting Ascert

Certificerende Instelling

IBEX Certificatie