Examen ADK

Asbestdeskundige

Het Asbestdeskundige examen is het examen voor de asbestspecialist. Het examen toetst de kennis van de kandidaat op het gebied van wet- en regelgeving over asbest.

Voor wie is het ADK-certificaat geschikt?

Asbestdeskundige (ADK) is een examen dat bedoeld is voor toezicht & handhavende instanties en consignatie-diensten van Omgevingsdiensten. Voor Omgevingsdienstmedewerkers en auditoren die audits uitvoeren op de certificatieschema’s voor de Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering is het hebben van het ADK certificaat verplicht, evenals voor een Arbeidhygiënist die een afwijkende werkmethode wil beschrijven.

Het examen is ook uitermate geschikt voor toezichthouders van Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Inspectie Leefomgeving en Transport, leidinggevende personen van asbestverwijderende bedrijven en asbestinventarisatiebureaus die alles van ARBO- en Leefomgevingwetten en regels willen weten en daarnaast op gelijk niveau willen werken als degenen met een verplicht certificaat.

 • Locaties Amsterdam, Heeswijk-Dinther, Nieuwegein, Rotterdam, Staphorst, Vianen en in-company

 • Soort examen Theorie en praktijk

 • Duur examen 180 minuten

 • Beschikbare talen Nederlands

 • Certificaat Geldigheid drie jaar

 • Certificerende Instelling IBEX Certificatie

Examendata ADK

augustus 2024

 • ma 19
 • Amsterdam

september 2024

 • wo 25
 • Staphorst

oktober 2024

 • ma 21
 • Heeswijk-Dinther

november 2024

 • ma 25
 • Amsterdam

december 2024

 • di 17
 • Staphorst

Informatie over het ADK-examen

Entreecriteria en inhoudTheoriePraktijkVoorwaardenPartners

Entreecriteria

De entreecriteria voor de certificaathouder ADK houden in dat de kandidaat minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft.

Examenonderdelen en Categorieën

Het ADK examen kan bestaan uit een theorie-examen en een praktijkexamen of uit alleen een theorie-examen. Dit is afhankelijk van de categorie waarvoor de kandidaat examen gaat doen. In onderstaande tabel zijn per variant het aantal vragen en de onderdelen opgenomen:

 • Categorie I: ADK Toezicht en Handhaven, inclusief monstername
  Doelgroep: Inspecteur OD
  Examenonderdelen: theorie, documentcontrole, audit en communicatie
 • Categorie II: ADK Toezicht en Handhaven, exclusief monstername
  Doelgroep: Inspecteur SZW, Auditor CKI Proces, BOA, Vergunningenmedewerker, Milieuagent en de medewerkers Tactische Opsporing van de teams milieu
  Examenonderdelen: theorie, documentcontrole, audit en communicatie
 • Categorie IIIa: ADK Procesverbetering en -bewaking Asbestinventarisatie
  Doelgroep: Interne auditor, Technisch-eindverantwoordelijke, Kwaliteitscoördinator
  Examenonderdelen: theorie, documentcontrole en audit
 • Categorie IIIb: ADK Procesverbetering en -bewaking Asbestverwijdering
  Doelgroep: Interne auditor, Kwaliteitscoördinator
  Examenonderdelen: theorie, documentcontrole en audit
 • Categorie IV: ADK Procesuitvoering
  Doelgroep: Werkvoorbereider bij asbestverwijderingsbedrijf
  Examenonderdelen: theorie en documentcontrole
 • Categorie V: ADK Organisatie en/of coördinatie
  Doelgroep: Piketmedewerker, HVK en overig
  Examenonderdelen: theorie

Alle vragen en opdrachten worden geselecteerd uit de centrale itembank die door de Centrale Examencommissie van Ascert is goedgekeurd.

Tijdsduur van het examen

 • Theorie-examen (alle categorieën): maximaal 90 minuten
 • Praktijk-examen (categorie I / II / IIIb): maximaal 90 minuten
 • Praktijk-examen (categorie IV): maximaal 45 minuten

Geslaagd: het persoonscertificaat ADK

Als het examen voor beide onderdelen (theorie en praktijk) met een voldoende resultaat wordt afgesloten krijgt de kandidaat het persoonscertificaat voor Asbestdeskundige, gespecificeerd naar de categorie waarvoor examen is gedaan. Een certificaathouder mag de titel “Door Ascert erkend Asbestdeskundige” voeren.

Het ADK certificaat wordt uitgegeven door de certificerende instelling IBEX Certificatie
Het certificaat wordt opgenomen in het centrale persoonsregister van Stichting Ascert.

Geldigheidsduur

Het ADK-certificaat is 3 jaar geldig. De geldigheid van het certificaat kan telkens met 3 jaar worden verlengd door opnieuw examen af te leggen.
Let op: Als het gaat om een certificaat die behaald is in Categorie I, dan geldt dat de geldigheid van het certificaat telkens met 3 jaar kan worden verlengd door middel van permanente educatie (conform artikel 4 uit het certificatieschema van ADK).

Afname

Het theorie-examen wordt in de Nederlandse taal via de computer afgenomen. Men kan examen doen voor 6 verschillende categorieën. In de onderstaande tabel zijn per variant het aantal vragen opgenomen.

 • Categorie I: ADK Toezicht en Handhaven, inclusief monstername
  Aantal vragen: 65 gesloten vragen
 • Categorie II: ADK Toezicht en Handhaven, exclusief monstername
  Aantal vragen: 60 gesloten vragen
 • Categorie IIIa: ADK Procesverbetering en -bewaking Asbestinventarisatie
  Aantal vragen: 50 gesloten vragen
 • Categorie IIIb: ADK Procesverbetering en -bewaking Asbestverwijdering
  Aantal vragen: 60 gesloten vragen
 • Categorie IV: ADK Procesuitvoering
  Aantal vragen: 60 gesloten vragen

 • Categorie V: ADK Organisatie en/of coördinatie
  Aantal vragen: 50 gesloten vragen

Cesuur / Beoordeling

Een kandidaat is geslaagd voor het theorie-examen als hij/zij ten minste 68% van het te behalen aantal punten heeft behaald.

Verlengd examen bij dyslexie

De alternatieve wijze voor het afnemen van een theorie-examen is een verlengd examen. Een verlengd examen kan alleen worden afgenomen bij kandidaten die een door een psycholoog of orthopedagoog afgegeven dyslexieverklaring kunnen overleggen. Voor het aanvragen van een alternatief theorie-examen moet de kandidaat een schriftelijk verzoek aan de certificerende instelling richten. Voor een verlengd examen is de beschikbare tijd 150% van de reguliere maximale examenduur.

Herexamen

Een kandidaat kan uiterlijk 6 maanden na het behalen van een onvoldoende resultaat voor zijn theorie- of praktijkexamen herexamen doen voor het nog te behalen onderdeel.

Onvoldoende onderdelen mogen binnen deze 6 maanden maximaal 2 keer herkanst worden. Wanneer de kandidaat na de herexamens niet geslaagd is, of na het verstrijken van de 6 maanden, dient de kandidaat weer het volledig examen af te leggen. Er is geen maximum verbonden aan het aantal af te leggen gecombineerde theorie- en praktijkexamens.

Afname

Voor het persoonscertificaat Asbestdeskundige kan men examen doen voor 5 verschillende categorieën.
Onder het tabblad Entreecriteria en Inhoud is beschreven voor welke doelgroepen deze categorieën geschikt zijn.

Het praktijkexamen kan uit één of meerdere praktijkopdrachten bestaan.
In de onderstaande tabel zijn per variant de onderdelen opgenomen.

 • Categorie I: ADK Toezicht en Handhaven, inclusief monstername
  Onderdelen: documentcontrole, audit, communicatie
 • Categorie II: ADK Toezicht en Handhaven, exclusief monstername
  Onderdelen: documentcontrole, audit, communicatie
 • Categorie IIIa: ADK Procesverbetering en -bewaking Asbestinventarisatie
  Onderdelen: documentcontrole, audit
 • Categorie IIIb: ADK Procesverbetering en -bewaking Asbestverwijdering
  Onderdelen: documentcontrole, audit
 • Categorie IV: ADK Procesuitvoering
  Onderdelen: documentcontrole

Cesuur / Beoordeling

Een kandidaat is geslaagd voor het praktijkexamen als hij/zij ten minste 70% van de te behalen punten heeft behaald en geen fatale fout heeft gemaakt.

Herexamen

Een kandidaat kan uiterlijk 6 maanden na het behalen van een onvoldoende resultaat voor zijn theorie- of praktijkexamen herexamen doen voor het nog als onvoldoende gekwalificeerde examengedeelte.

Onvoldoende onderdelen mogen binnen deze 6 maanden maximaal 2 keer herkanst worden. Wanneer de kandidaat na de herexamens niet geslaagd is, of na het verstrijken van de 6 maanden, dient de kandidaat weer het volledig examen af te leggen. Er is geen maximum verbonden aan het aantal af te leggen gecombineerde theorie- en praktijkexamens.

Examenreglement

Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement van Ascert.
SCa-512 Examenreglement Ascert (PDF)

Annulering van het examen

De algemene voorwaarden van IBEX zijn van toepassing op deze examens.
Algemene voorwaarden IBEX

De certificatieovereenkomst

De certificaathouder en de certificerende instelling (CI) sluiten een certificatieovereenkomst waarin een aantal verplichtingen van beide partijen zijn opgenomen, zoals:

Certificaathouder:

 1. blijft gedurende de looptijd van het certificaat voldoen aan de eisen uit de certificatieregeling.
 2. geeft wijzigingen door in zijn omstandigheden die voor het certificaat van belang kunnen zijn.

Certificerende instelling:

 1. informeert de beheerstichting over de afgifte van een certificaat nadat de kandidaat is geslaagd voor het examen en heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen ten behoeve van het certificaatregister.

Hercertificering

 1. Voor personen met een certificaat ADK categorie I geldt dat:
  • Voor hercertificatie geldt dat de certificatiehouder in een periode van drie jaar tenminste 24 PE punten behaald, waarvan 8 PE punten in de categorie Veilig en risicobewust werken – gedrag, 8 PE punten in de categorie Lerend vermogen – gedrag en attitude, en 8 PE punten in de categorie Actualiteiten.
  • Voor hercertificatie geldt dat jaarlijks een minimum van 6 PE punten behaald dient te zijn. De verplichting start op de ingangsdatum zoals die op het certificaat van de certificaathouder staat vermeld.
  • Hercertificatie vindt plaats conform het Reglement PE.
  • De aanvraagt tot hercertificering vindt plaats minimaal drie en maximaal zes maanden voor de einddatum van het alsdan geldende certificaat.
 2. Voor personen met een certificaat ADK categorie II tot en met V geldt dat:
  • Voor hercertificatie gelden dezelfde procedures en eisen als voor initiële certificatie. Hercertificatie vindt plaats nadat het gehele praktijk- en theorie-examen met goed gevolg is afgelegd.
  • Indien de examendatum valt binnen drie maanden voor de vervaldatum van het lopende certificaat, dan is deze vervaldatum tevens de ingangsdatum van het vervolgcertificaat.
  • Indien de examendatum valt voor de drie maanden voorafgaand aan de vervaldatum van het lopende certificaat, dan is de datum van de hercertificatiebeslissing de ingangsdatum van het vervolgcertificaat.

Een nieuw certificaat wordt slechts verstrekt onder het gelijktijdig intrekken of ongeldig maken van het eerder afgegeven certificaat.

Klachten over het examen

In het beroep- en bezwaarreglement van IBEX Certificatie (CBI) staat vermeld wat u kunt doen indien u een klacht heeft over het examen of het niet eens bent met de uitslag. U dient uw klacht te richten aan IBEX CI.
Beroep- en bezwaarreglement IBEX CI (PDF)

Opleidingsinstituten

Als voorbereiding op het examen ADK kunt u een opleiding volgen bij één van de volgende opleiders:

BME Opleidingen BV
De Limiet 15, B0.24, 4131 NR Vianen
Tel: 030 – 207 6070 l e-mail l website

SGS Search Opleidingen
Petroleumhavenweg 8, 1041 AC Amsterdam
Meerstraat 7, 5473 AA Heeswijk-Dinther
Gebroeders van Doornelaan 63, 5961 BB Horst
Wethouder Hulsstraat 1-19, 7951 SE Staphorst
Tel: 088 – 214 6820 l e-mail l website

Beheerstichting

Stichting Ascert

Certificerende Instelling

IBEX Certificatie