Examen ADK

Asbestdeskundige

Het Asbestdeskundige examen is het examen voor de asbestspecialist. Het examen toetst de kennis van de kandidaat op het gebied van wet- en regelgeving over asbest.

Voor wie is het ADK-certificaat geschikt?

Asbestdeskundige (ADK) is een examen dat bedoeld is voor toezicht & handhavende instanties en consignatie-diensten van Omgevingsdiensten. Voor Omgevingsdienstmedewerkers en auditoren die audits uitvoeren op de certificatieschema’s voor de Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering is het hebben van het ADK certificaat verplicht, evenals voor een Arbeidhygiënist die een afwijkende werkmethode wil beschrijven.

Het examen is ook uitermate geschikt voor toezichthouders van Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Inspectie Leefomgeving en Transport, leidinggevende personen van asbestverwijderende bedrijven en asbestinventarisatiebureaus die alles van ARBO- en Leefomgevingwetten en regels willen weten en daarnaast op gelijk niveau willen werken als degenen met een verplicht certificaat.

 • Locaties (Theorie) Deurningen, Nieuwegein, Oosterbeek, Rotterdam en in-company

 • Soort examen Theorie en praktijk

 • Duur examen 230 minuten

 • Beschikbare talen Nederlands

 • Certificaat Geldigheid drie jaar

 • Certificerende Instelling IBEX Certificatie

Examendata ADK

Locatieaprilmeijunijuliaugustusseptember
Nieuwegein 08-04
23-04
27-06
Oosterbeek 24-05
28-06
19-07
30-08
Rotterdam 17-05
12-07

Aanmelden ADK

Door middel van dit inschrijfformulier kunt u zich voor een theorie examendatum aanmelden.

Het is ook mogelijk om een in-company examen bij ons aan te vragen.


Informatie over het ADK-examen

Entreecriteria en inhoudTheoriePraktijkVoorwaardenPartners

Entreecriteria

De entreecriteria voor de certificaathouder ADK houden in dat de kandidaat minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft.

Examenonderdelen

Het ADK examen bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen. Alle vragen en opdrachten worden geselecteerd uit de centrale itembank die door de Centrale Examencommissie van Ascert is goedgekeurd.

Tijdsduur van het examen

 • Theorie-examen: maximaal 100 minuten
 • Praktijk-examen: ten minste 100 minuten veldwerk en 30 minuten rapportage maken

De rapportage van het praktijkexamen duurt maximaal 30 minuten. Er is geen maximale tijd voor de uitvoering van het praktijkexamen zelf, omdat deze op een werkelijke praktijksituatie wordt afgenomen.

Geslaagd: het persoonscertificaat ADK

Als het examen voor beide onderdelen met een voldoende wordt afgesloten krijgt de kandidaat het persoonscertificaat voor Asbestdeskundige, gespecificeerd naar de module waarvoor praktijkexamen is gedaan. Een certificaathouder mag de titel “Door Ascert erkend Asbestdeskundige” voeren.

Het ADK certificaat wordt uitgegeven door de certificerende instelling IBEX Certificatie
Het certificaat wordt opgenomen in het centrale persoonsregister van Stichting Ascert.

Geldigheidsduur

Het ADK-certificaat is 3 jaar geldig. De geldigheid van het certificaat kan telkens met 3 jaar worden verlengd door opnieuw examen af te leggen.

Afname

Het theorie-examen wordt in de Nederlandse taal via de computer afgenomen. Het examen bestaat uit 80 gesloten vragen.

Cesuur / Beoordeling

Een kandidaat is geslaagd voor het totale theorie-examen als hij ten minste 68% van het aantal behaalde punten heeft behaald.

Verlengd examen bij dyslexie

De alternatieve wijze voor het afnemen van een theorie-examen is een verlengd examen. Een verlengd examen kan alleen worden afgenomen bij kandidaten die een door een psycholoog of orthopedagoog afgegeven dyslexieverklaring kunnen overleggen. Voor het aanvragen van een alternatief theorie-examen moet de kandidaat een schriftelijk verzoek aan de certificerende instelling richten. Voor een verlengd examen is de beschikbare tijd 150% van de reguliere maximale examenduur.

Herexamen

Een kandidaat kan uiterlijk 6 maanden na het behalen van een voldoende resultaat voor zijn theorie- of praktijkexamen herexamen doen voor het nog te behalen onderdeel.

Onvoldoende onderdelen mogen binnen deze 6 maanden maximaal 2 keer herkanst worden. Wanneer de kandidaat na de herexamens niet geslaagd is, of na het verstrijken van de 6 maanden, dient de kandidaat weer het volledig examen af te leggen. Er is geen maximum verbonden aan het aantal af te leggen gecombineerde theorie- en praktijkexamens.

Locatie praktijk-examen

De locatie en de examendatum worden door de kandidaat zelf aangedragen bij het examenbureau en in onderling overleg vastgelegd. De locatie moet voldoen aan de eisen die gesteld zijn door Ascert.
Eisen examenlocaties Ascert (PDF)

Afname

Voor het persoonscertificaat Asbestdeskundige kan men examen doen voor 3 verschillende toepassingsgebieden.

Afhankelijk van het toepassingsgebied waar de kandidaat in werkt kan men kiezen voor de volgende modules:

 1. Asbestverwijdering, module ARBO-Asbestverwijdering
  Deze module is gebaseerd op de ARBO wetgeving, onder andere geschikt voor de doelgroepen auditoren CKI, Inspecteurs I-SZW, Arbeidhygiënisten, veiligheidskundigen en medewerkers van gecertificerende asbestverwijderingsbedrijfen.
 2. Asbestverwijdering, module Milieu
  Deze module is gebaseerd op Asbestverwijderingsbesluit en omgevingswet, onder andere geschikt voor de doelgroepen gemeenten, omgevingsdiensten en milieupolitie.
 3. Asbestinventarisatie, module ARBO-Asbestinventarisatie
  Deze module is gebaseerd op de ARBO wetgeving, onder andere geschikt voor de doelgroepen auditoren CKI en medewerkers gecertificeerde asbestinventarisatiebedrijven.

Het praktijkexamen bestaat uit een 1 op 1 examinering van een werkbezoek dat in het kader van asbestverwijdering (module ARBO of module MILIEU) of asbestinventarisatie (module ARBO) wordt uitgevoerd.

Cesuur / Beoordeling

Beoordeling vindt plaats door een gekwalificeerd examinator van het examenbureau. De kandidaat beoordeelt een werklocatie aan de hand van de documentatie en de praktische uitvoering en maakt hiervan rapport op. Zowel de uitvoering als de rapportage hiervan maken deel uit van de beoordeling door de examinator.

Een kandidaat is geslaagd voor het praktijkexamen als hij ten minste 70% van de te behalen punten heeft behaald en geen fatale fout (KO) heeft gemaakt.

Herexamen

Een kandidaat kan uiterlijk 6 maanden na het behalen van een voldoende resultaat voor zijn theorie- of praktijkexamen herexamen doen voor het nog te behalen onderdeel.

Onvoldoende onderdelen mogen binnen deze 6 maanden maximaal 2 keer herkanst worden. Wanneer de kandidaat na de herexamens niet geslaagd is, of na het verstrijken van de 6 maanden, dient de kandidaat weer het volledig examen af te leggen. Er is geen maximum verbonden aan het aantal af te leggen gecombineerde theorie- en praktijkexamens.

Examenreglement

Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement van Ascert.
SCa 511 Examenreglement Ascert (PDF)

Annulering van het examen

De algemene voorwaarden van IBEX zijn van toepassing op deze examens.
Algemene voorwaarden IBEX

De certificatieovereenkomst

De certificaathouder en de certificerende instelling (CI) sluiten een certificatieovereenkomst waarin een aantal verplichtingen van beide partijen zijn opgenomen, zoals:

Certificaathouder:

 1. blijft gedurende de looptijd van het certificaat voldoen aan de eisen uit de certificatieregeling.
 2. geeft wijzigingen door in zijn omstandigheden die voor het certificaat van belang kunnen zijn.

Certificerende instelling:

 1. informeert de beheerstichting over de afgifte van een certificaat nadat de kandidaat is geslaagd voor het examen en heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen ten behoeve van het certificaatregister.

Hercertificering

Voor hercertificatie gelden dezelfde procedures en eisen als voor initiële certificatie. Hercertificatie vindt plaats nadat het gehele praktijk- en theorie-examen met goed gevold is afgelegd.

 1. Indien de positieve hercertificatiebeslissing valt binnen drie maanden voor de vervaldatum van het lopende certificaat, dan is deze vervaldatum tevens de ingangsdatum van het vervolgcertificaat.
 2. Indien de positieve hercertificatiebeslissing valt voor de drie maanden voorafgaand aan de vervaldatum van het lopende certificaat, dan is de datum van de hercertificatiebeslissing de ingangsdatum van het vervolgcertificaat.

Een nieuw certificaat wordt slechts verstrekt onder het gelijktijdig intrekken of ongeldig maken van het eerder afgegeven certificaat.

Klachten over het examen

In het beroep- en bezwaarreglement van IBEX Certificatie Instelling (CI) staat vermeld wat u kunt doen indien u een klacht heeft over het examen of het niet eens bent met de uitslag. U dient uw klacht te richten aan IBEX CI.
Beroep- en bezwaarreglement IBEX CI (PDF)

Opleidingsinstituten

Als voorbereiding op het examen ADK kunt u een opleiding volgen bij één van de volgende opleiders:

BME Opleidingen BV
Nevelgaarde 20A, 3436 ZZ te Nieuwegein
Gouderakstraat 50, 3079 DB te Rotterdam
Tel: 030 – 207 6070 l e-mail l website

KOVA BV
Pastoor Bruggemanlaan 33A, 6861 GR te Oosterbeek
Tel: 026 – 76 34 500 l e-mail l website

Beheerstichting

Stichting Ascert

Certificerende Instelling

IBEX Certificatie